Prezentace aplikace PowerPoint - Univerzita Karlova

Prezentace aplikace PowerPoint - Univerzita Karlova

Prof. MUDr. J. Fajstavr DrSc UK 2.LF a FN Motol Praha Klinika un, nosn, krn pednosta doc. MUDr. Z. Kabelka IPVZ subkatedra dtsk otorinolaryngologie Praha Komplex kontrolujc polohu a pohyb tla v zemskm gravitanm poli: - vestibulrn apart - okulomotorick systm

- proprioceptivn systm - mozeek - vy seky CNS Zvrat u dt nejsou pli frekventnm pznakem. U dt do 3-5 let je zjitn poruch rovnovhy a jejich definovn znan zteno: - neschopnost dtte popsat sv obte (asto to nedovedou ani rodie) - zvra jako pznak je u nejmench dt maskovna postupn vyzrvajc psychomotorikou.

Fze vvoje motoriky a posturlnch reflex u dt Zkladn tyi rovn tohoto vvoje (mcha-kmen, stedn mozek, kra, reflexn spoje): I. stupe mcha-kmen: apedln dt v pronan nebo supinan poloze, s nepodmnnmi reflexy chopovmi, extenzorovmi apod. II. vvoj spoj v oblasti stednho mozku: kvadrupedln dt lezouc, sedc, s vyvjejcmi se reakcemi vzpimovn hlavy a tla koordinace innosti zejm. jovch sval,

trapeziu a voln fixace pohledu (zklad pro voln uchopovn) III. integrace na kortikln rovni: bipedln, stojc a chodc dt postupn vvoj posturlnch reflex, iniciovanch zejm. ze svalstva trupu IV.s dalm zrnm systmu se vyvjej akutn posturln reakce, nap. pi innostech nronch na rovnovhu (mov hry, jzda na kole, bruslen apod.) Struktura vestibulrnho stroj

Ete: Vlastn stroj percepce (labyrint) Nerv a jeho jdra Centrln drhy a spoje Vlastn smyslov zakonen: - v rozench ampulrnch koncch polokruhovch chodbiek jsou cristae ampullares s nasedajc cupula ampullaris, kterou tvo svazek vlskovch vbk smyslovch bunk v gelovit hmot. - ve vestibulrnch vcch jsou smyslov buky zakoneny

krtkmi vlsky v gelatinzn hmot, obsahujc krystalky uhliitanu vpenatho (otokonie, otolity). Nervus vestibularis Bipolrn neurony vestibulrnho ganglia, kter je umstno v meatus acusticus internus, vyslaj perifern vbky ve dvou svazcch:. 1. Ramus superior (nervus ampularis) vtve: r. ampullae superioris

r. ampullae lateralis r. utriculi utriculo- 2. Ramus inferior (nervus sacculo-ampularis) vtve: r. ampullae posterioris r. sacculi Jdra vestibulrnho nervu

jsou uloena v prodlouen me, v area vestibularis dna 4. komory. Jsou tyi: n. dorsalis (Bechterev), n. lateralis (Deiters), n. medialis (Schwalbe) a n. inferior (Roller). V nich kon n. vestibuli krom sti, kter vede pmo k mozeku (pm senzorick mozekov drha - tractus vestibulofloccularis). Drhy spojujc tato jdra s rznmi seky a strukturami CNS jsou znzornny na nsledujcch schematech.

Vestibulrn drhy 1. Tractus vestibulo-cerebellaris 2. Tractus vestibulo-longitudinalis 3. bezprostedn k nucl. reticularis tegmenti vede tractus vestibulo-reticularis. 4. tractus vestibulo-tectalis vede ke tverohrbol. 5. k thalamu vede tractus vestibulo-thalamicus 6. tractus vestibulo-spinalis (Deitero-spinalis)

Z vestibulrnho stroj vedou vzruchy k vegetativnm centrm mezimozku, odkud jsou ovlivovny: pupila, krevn obh, zavac trakt. Funkce vestibulrnho stroj Obecn: polokruhov chodbiky: vnmaj hlov zrychlen nebo zpomalen pohybu macullae staticae: vnmaj linern akceleraci a registruj polohu hlavy v gravitanm poli.

V klidu nebo v rovnomrnm pohybu vychzej impulzy z ampul obou stran symetricky. Zven nebo snen tok impulz je zvisl na smru sklonu ampulrnch kupul. Kad smyslov buka ampulrnch krist m asi 60 stereocli a 1 kinocilii. Ohyb stereocili smrem ke kinocilii (tj. smrem k vestibulu) vyvol stimulaci nervu zvenm receptornho potencilu (depolarizace). Opan pohyb sniuje spontnn receptorn potencil

(polarizace). Klidov poloha: Ohyb ke kinocilii: Ohyb od kinocilie: 80 mV - 10 impulz/sec. 60 mV - 60 impulz/sec. 120.mV - 3 impulzy/sec. Vyvolvajcm faktorem ohybu ampulrnch

kupul je pohyb endolymfy. Proudn ampulopetln (ohyb kupuly ke kinocilii) depolarizace Proudn ampulofugln (ohyb kupuly od kinocilie) polarizace Pomal sloka Ny: je vyvolna pevaujcm labyrintem (zven tok impulz) a smuje k mn aktivnmu labyrintu. Rychl sloka Ny: je centrln indukovna - vrac bulbus

do vchoz polohy. (Pozn.: v bezvdom nelze Ny vyvolat, jen jeho pomalou sloku, kter se projev deviac bulb k labyrintu se snenou aktivitou). Patologick stavy mohou v labyrintu vyvolat iritaci (nap. labyrinthitis serosa) nebo pokozen a znik (nap labyrinthitis purulenta, fraktura spnkov kosti nic vnitn ucho). Mluvme o vzniku iritanho Ny (rychl sloka k iritovanmu labyrintu) a o vzniku znikovho Ny (rychl sloka k nepokozenmu labyrintu).

Asymetrick toky vzruch z vestibulrnch systm vyvolvaj dal objektivn pznaky - vestibulospinln reflexy. Na tchto objektivnch pznacch se podlej t impulzy z extrapyramidovch center a z center mozekovch. Jedn se o chylky tla od kolmice - a pdy, stranov chylky pi zkouce chz, chylky pa atd. Podrobnji budou uvedeny v hodnocen vestibulrnch test.

Vyeten dt s poruchami rovnovhy: - anamnza fyzikln vyeten laboratorn testy audiometrie, vestibulrn testy, event. EEG zobrazovac metody Anamnza:

RA: nemoci v rodin ORL, neurologick, migrna, Morbus Menieri, diabetes, epilepsie, genetick, vrozen poruchy OA: prenatln: intrauterijn infekce, Rh kompatibilita, ototoxick lky, kouen, alkohol - postnatln: pedasn porod, asfyxie, loutenka, respiran selhvn, kraniofaciln anomlie, septikemie, infekn choroby virov, bakteriln vetn borelizy, razy - popis poruch rovnhy dttem, rodii: etn pdy, neikovnost zejmna pi innostech nronch na rovnovhu, jako jzda na kole, bruslen atd. event. pozorovn nystagmu

daje o poruchch stability zvratch: Charakter: toiv, lze urit smr oten okol, vlastnho tla Kdy se poprv objevila, okolnosti vzniku (v klidu, pi pohybu, v zvislosti na poloze, pohybu, po medikaci), ojedinl ataka nebo recidivy jejich frekvence, vznik zchvatovit pozvoln, doba trvn (okamik, vteiny, minuty, hodiny, dny), intenzita mn se s trvnm, neschopnost vstt, chze, prvodn pznaky: bolesti hlavy, porucha sluchu, elest, vegetativn (nauzea, vomitus).

Ptomnost nystagmu charakteristiky (intenzita, smr) Fyzikln vyeten: Zamme na 3 hlavn piny poruch rovnovhy u dt: otogenn - neurologick - systmov sloky: obecn celkov vyeten ORL vestibulrn neurologick on

Zkladn otoneurologick vyeten: Vsed, ve stoje, vlee, v klidu, v pohybu Testy vestibulospinln, posturln, rovnovhy: - stoj (Romberg) oteven, zaven oi, rotace hlavy - chze: na mst, vped, vzad, zaven, oteven oi - chylky pa v pedpaen (Hautant) Testy vestibulocerebelrnch spoj:

- taxe prst-nos, pata-koleno, diadochokinesa stdn pronace, supinace rukou - vyeten svalovho tonu Testy vestibulo-okulrnch spoj: - sledovn spontnnho nystagmu (je-li bez zvrati: centrln. Kyvadlov: onho pvodu.) polohov nystagmus (trup i hlava naznak, na boku, pouze rotace hlavy do stran)

Speciln testy: - tympanometrie - audiometrie (tnov, eov) - ABR (Auditory Brain Stem Responses) Testy provokace nystagmu: - kalorick - rotan Kalorick test: vodou (30 44) vzduchem (25 50), monaurln, binaurln.

- monaurln provediteln v bn ambulanci: vlee naznak, hlava 30 v zklonu, voda 20ml, vstikovat bhem 10 sec ( Vylouit cerumen, perforaci bubnku) Z Zkouka rotac: vsed, hlava 30 vped, mus bt v ose oten. Deset otek za 20sec. Pomal rozjezd, prudk zastaven. Sledujeme postrotan nystagmus (proti smru oten) kolem otoneurologickho vyeten: Odliit perifern (harmonick) vestibulrn syndrom od

centrln lze Zvra: toiv, s uritelnm smrem, kter odpovd pomal sloce nystagmu, vdy provzena nystagmem (vtinou horizontlnm nebo horizontln rotanm) trvn: vtinou hodiny dny, s nhlm zatkem obyejn je souasn porucha sluchu vestibulospinln reflexy (chylky ve stoji, pi chzi, chylky pa) souhlas se smrem pomal sloky nystagmu.

Zvrat v dtskm vku: Zjitn piny je zejmna u malch dt znan obtn a komplikovan. V diferenn rozvaze je teba myslet na nsledujc mon piny: Hypoglykemie - diabetes - ortostatick hypotenze deprese - projevy anxiozity, raz hlavy - perilymfatick ptl - nitroun dysplzie - perinatln infekce (toxoplasmosis, rubeola, CMV), herpes - neuronitis vestibularis - meningitis - encephalitis - lues - recidivujc O.M. - benign paroxyzmln zvra - dopravn nemoc

Friedreichova nebo jin hereditrn ataxie - migrna Menirova nemoc - mozkov ndor - poruchy zrakov nevhodn brle. Nejastj otologick piny zvrat u dt: 1. 2. 3. 4.

Poruchy rovnovhy pi stedounch zntech razy hlavy Benign paroxysmln polohov zvra (BPPV) Neuronitis vestibularis Vzcn u dt: 5. Morbus Meniri (MM) . Idiopatick nhl senzorineurln ztrta sluchu se zvrat (vs. cvn etiologie)

7. Labyrinthitis zejm. pi meningitid 8. Fobick zvra (pi rznch psychiatrickch nemocech) 9. Vertebrogenn zvra Ndory zejmna mozkov: gliomy kmene, astrocytom mozeku, ndory mostomozekovho hlu vetn neurofibromu, schwannomu. Rhabdomyosarcoma spnkov kosti.

Ad 1: Poruchy rovnovhy a zvrat mohou vzniknout pi vech typech otitid: - proniknm toxin do labyrintu - uzurac stny laterlnho kanlku (ostitis, cholesteatom) - asymetrickou kalorickou reakc (vodou, vzduchem) pi perforaci bubnku - patologickmi tlaky ve stedou pi dysfunkci Eustachovy trubice (OMS) (zvrat miz po zaveden drene)

Ad 2: razy: - fraktury pyramidy s lomem pes labyrint - komoce labyrintu (i bez komoce mozku) - perilymfatick ptl (v anamnze vtinou lehk raz hlavy nebo pm porann stedou zvukovodem). Etiologie i iatrogenn! Pznaky perilymfatick ptle: ihned po razu zvra, trval nebo fluktuujc porucha sluchu, bolest v uchu, elest, pi pmm porann krvav vtok z ucha.

Ad 3: BPPV Typick prbh: krtk ataky rotan zvrati provzen horizontln-rotatorickm nystagmem, vznikajc v zvislosti na zmn polohy hlavy Vce ne 50% postiench udv na zatku nebo v prbhu zvrati bolesti hlavy migrenznho typu. V RA bv migrna vce ne v 50%, ikdy u dtte nen zjitna. Vskyt ji od 2 4 let, vrchol vskytu je udvn kolem 12 let. V mezidob zchvat je zcela normln otoneurologick nlez.

Etiologie BPPV u dt: tranzitorn vaskulrn porucha s nslednou ischemi v oblasti vestibulrnch jader a drah i v oblasti macula utriculi. Evidentn je vztah k migrn. V diagnostice je specifick test podle Dix-Hallpika (Francouzi: manvr Nyln-Barany). Pi tomto testu vznikne nystagmus se zvrat za nkolik sekund, trv velmi krtce, s opakovnm testu se vyerpv. Etiologie BPPV u dosplch je odlin:

canaliculolithiasis. Podle Harady se otolity uvolnn z macula statica utriculi dostanou do zadnho (v 90%) nebo laterlnho kanlku labyrintu. Pi pohybech hlavy vznik zven podrdn v tchto kanlcch s nslednou zvrat. Na zklad tto teorie jsou vyvinuty repozin manvry (canalith repositioning procedure), kter spn zvra likviduj. Ad 4: Neuronitis vestibularis: - pedchz katar hornch dchacch cest virov etiologie (ale nkdy i parotitis aj. virov infekce) 6. a 10. den prbhu

vznikaj pznaky: instabilita a zvra, nystagmus HR, elest, nauzea, zvracen intenzita pznak narst bhem nkolika hodin, nevznikaj nhle - vyeten svd pro perifern vestibulrn syndrom (jednostrann hyporeflexie, odpovdajc smr nystagmu a pocit rotace ve smru jeho pomal sloky - pznaky odeznvaj bhem 5 10 dn. - Pro dg. Je dleit anamnza, ORL, otoneurologick, on

Ad 9: vertebrogenn zvra - postieny jsou pevn dti kolnho vku a adolescenti - dysfunkci zjistme nejastji v oblasti C1 C3 - na rtg bv vyrovnan krn lordza, omezen pohyby - v OA bv asthenie, pehnan, jednostrann zt (tk taky, petovn pi sportu) - pznaky: okamikov ztrta rovnovhy a zvra, zejmna pi uritch pohybech hlavou,

vtinou bez nystagmu, bolest hlavy, mohou bt citliv vstupy nerv cerviklnho plexu rozhodujc je vyeten a vhodn lba na

Recently Viewed Presentations

 • Step Up To Writing

  Step Up To Writing

  Accordion Paragraphs Eight Sentence Paragraph: Topic Sentence Reason/Detail/Fact Explain Reason/Detail/Fact Explain Reason/Detail/Fact Explain Conclusion 1. 2. 3.
 • Effective Body Language

  Effective Body Language

  Arial Garamond Futura Bk Calibri Georgia Imprint MT Shadow Times New Roman TP030002245 Effective Body Language What story is your face telling? What story is your face telling? What story is your face telling? What story is your face telling?...
 • Copyright

  Copyright

  gcse ict You record a demo of it and send it to a record company, but you don't hear anything from them. How does it make you feel when you see the latest boy band performing your song on Top...
 • www.Curriki.org 1 Inspiring Learning Everywhere Curriki helps teachers

  www.Curriki.org 1 Inspiring Learning Everywhere Curriki helps teachers

  Inspiring Learning Everywhere. Curriki helps teachers inspire learning in their students and inspires students to learn more every day.. The Curriki library hosts thousands of educator-vetted, openly licensed, online educational materials that teachers, educators, or other professionals have created and...
 • Case Study 31: Chronic Renal Failure - Santa Monica College

  Case Study 31: Chronic Renal Failure - Santa Monica College

  Case Study 31: Chronic Renal Failure Robyn Schwartz Case Study 31: Chronic Renal Failure Robyn Schwartz V Goodpasture syndrome + Past Medical history Went to ER 3 years ago Coughing up blood for 6 hours Difficulty breathing Chills Chest pain...
 • Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and ...

  Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and ...

  July 2016. www.aidsetc.org. About This Presentation. These slides were developed using the April 2015 guidelines and updated in July 2016. The intended audience is clinicians involved in the care of patients with HIV.
 • Hitting the Target

  Hitting the Target

  A cone is constructed by cutting a sector of angle ? from a circular sheet of metal with radius 20 cm. The cut sheet is folded up and welded. What angle ? maximizes the volume of the cone? For ice...
 • Preparing and Posting Journal Entries - ACCT20100

  Preparing and Posting Journal Entries - ACCT20100

  "T-account" is merely a shorthand term for the entire ledger account. The T-account has a left and a right side. As a convention that we've adopted over the years we are going to refer to the left side of the...