Jazyk literrnho dla UDSLB 1. Zvukov strnka jazyka

Jazyk literrnho dla UDSLB 1. Zvukov strnka jazyka

Jazyk literrnho dla UDSLB 1. Zvukov strnka jazyka Dleitou roli hraje tzv. hlskov instrumentace. tj. zmrn hromadn uritch hlsek nebo hlskovch skupin. eufonie libozvunost; v J spojeno s hlskami (tny): dojmy ivosti (e, i), pochmurn pocity (o, u);

kakofonie nelibozvunost; v J spojeno se souhlskami (umy); zven artikulan nmaha (U jede ryt / v brnn kosti chast); onomatopoie (zvukomalba) zvukov instrumentace napodobuje reln zvuky (Polednice bl se pl / bl a ji je vzpt); kalambr = slovn hka; vyuit zvukov podobnosti nesouvisejcch slov (ervenec erviv; Kdy se krva doj? Kdy jej u mal kousek); aliterace (nslovn rm) opakovn stejnch i podobnch hlsek na zatku po sob jdoucch (nebo blzkch) slov. Uv se pedevm v poezii (pibhl ptel; vodopd vane vn vody). paronomzie vren podobn znjcch slov odvozench od stejnho kmene ( jak se vno k vnu vinerejdte rejdiv rej) 2. Slovn zsoba Zkladnm zdrojem pro literrn dlo bv spisovn jazyk, teprve

na jeho pozad se umlecky uplatn jeho odchylky. Autoi s jazykem zmrn pracuj, v literrnch dlech dochz k ast aktualizaci slovn zsoby: je bu obohacovan, nebo umle redukovan. Zkladnmi prostedky ozvltnn literrnho jazyka jsou: poetismy bsnick vrazy, kter text zakonzervoval v jejich podob (luna, vesna, peru, o); neologismy nov vytvoen slova (robot, stracholam); nkdy sem adme i slova uml (fimfrum), kter psob svm hlskovm uspodnm netypicky;

historismy slova oznaujc zanikl relie (krejcar, kdrovk); archaismy slova zastaral, vyazen z bn ei (ack hrdina); Slovn zsoba termny slova odbornho stylu (druhohory); synonyma slova souznan (blzk, toton x jemn odlin); homonyma nhodn souznl slova rozdlnho vznamu (Slavka podvme s oblohou / kde nesm chybt ervnky). Podobn je polysmie slova vak maj genetickou souvislost; vulgarismy - slova obhroubl;

dialektismy regionln omezen (veerek = netopr); stle vce do jazyka pronik obecn etina; slang slova spojen se zjmovou i profesn skupinou (barva = krev zvete); argot projev spoleensk spodiny; clem je utajen (zobnout si = vzt si drogu). 3. Figury Zvltn obraty vtn skladby, kter dodvaj textu na vraznosti; na rozdl od trop nemn vznamy slova. Dleitou roli hraje zejmna opakovn slov podporuje ivot obrazu, vyskytuje se vce v poezii. 3.1 Figury Opakovac figury Zvltn obraty vtn skladby, kter dodvaj textu na vraznosti;

na rozdl od trop nemn vznamy slova. Dleitou roli hraje zejmna opakovn slov podporuje ivot obrazu, vyskytuje se vce v poezii. Anafora opakovn slova na zatku ver i vt. Nap. J. V. Sldek v bsni Nejsme sami: Kad, koho pouta t / kad, na nj pcha shl. K poslen inku napomh rytmus. Objevuje se i v prze. Epifora opakovn slova na konci ver i vt: Co to m na t tkanice / na krku na t tkanice? Epanastrofa opakovn na konci a zatku vere i vty: Stela ta zaryla se v bl adra / v bl adra prvnho Tatana (elakovsk Bohatr Muromec) Epizeuxis prost opakovn slova nkolikrt za sebou (Po mle a mle nen domku ani lovka K. apek. Anglick listy).

Intenzifikan funkce. 3.2 Figury enick figury Apostrofa osloven neptomnho (neivho) adresta, od nj neme ekat odpov (ivota bdo, pec T mm rd F. rmek). enick otzka neekme odpov, ta je znm pedem. (Mysl, kdo doly m, m srdce tak / tak jako ty, Maryko Magdnova). enick zvoln clem vtinou vzva k njakmu inu. 3.3 Figury Stylistick figury Jsou zaloen na hromadn vznam, jejich clem je

zvraznit vyvolanou pedstavu: Pleonasmus hromadn slov tho vznamu. Explicitn se vyjaduje njak vc obsaen implicitn v kontextu (div divouc; vidt na vlastn oi, slyet uima). Tautologie pojmenovn tho dvma zpsoby (mluv a neml, vn a navdy). 3.4 Figury Syntaktick figury Slovosledn inverze (anastrofa) obrcen slovosled

(poteba rmu, patos): echy krsn, echy m. Elipsa vynechn sti vpovdi, kterou lze doplnit (Komus namchala, neobivne vce. Mnno jedu). Aposiopese peruen vpov; dramatick moment; ti teky (Jak jsem jen mohl) Asyndeton = nespojen; spojen slov a vt bez oekvanch spojek; nalhavost a napt (vera jsem se pehraboval v stbe zlat / dnes u mm, ustlno v hln, v blt). Tento prvek vyuil psobiv tak J. Prvert v bsni Sndan. Polysyndeton nadmrn opakovn te spojky, kde by bylo mon ji vypustit (Shakespeare: Sonet 66) 4. Tropy Tropus (ec.) = obrat. Tropy bvaj nkdy oznaovny jako obrazn pojmenovn.

Jedn se o prostedky zaloen na penen vznamu pro oznaen vci (jevu) se uije oznaen jin vci (jevu), kter m s pvodn spolen znak. 4. Tropy Konkrtn pklady Metafora penesen pojmenovn na zklad vnj podobnosti (on je paez, d se na nm tpat dv; ze strom prelo list). Personifikace zvltn druh metafory; pojmenovn vlastnost a in ivch bytost se penese na pedmty neiv (a pestr kvt na lukch / pesladkou vn de; za temnm oknem v kvtnku sivm / hrub a piat mrail se kaktus).

V bnm jazyce je ast tzv. lexikalizovan personifikace (strom le pes cestu). 4. Tropy Konkrtn pklady Metonymie pojmenovn se pen na zklad vcn souvislosti, nikoli na zklad vnj podobnosti. Nejedn se vlun o bsnick prostedek, je uvan bn pro zkrcen vyjden (nap. sndl cel tal, hledal v knihovn Dostojevskho). Synekdocha zvltn typ metonymie specializovan na vztah mezi mnostvm a celkem; a) mnon slo je nahrazeno jednotnm (na Slunce vyjdem / kdy na stromech je kvt; vlka s Turkem); b) k pojmenovn

celku se pouije nzev sti (vrtil se pod rodnou stechu; jsou due drsn, co samy ly itm); c) k pojmenovn sti se pouije pojmenovn celku (k nehod pijela policie). 4. Tropy Konkrtn pklady Hyperbola (nadszka) zvelien, nadsazen pojmenovn (Sto rok v acht il, mlel jsem / sto rok kopal jsem uhl). Litotes (zjemnn) opak hyperboly; msto kladnho vyjden se pouij dva zpory (nemohu nepiznat; nen hloup; jsem do n jet zblznn cel / mne ona nem nerada). Tm, e se pope protiklad, zeslabuje se vznam sdlen, nap. nen hloup je mn, ne kdybychom ekli je chytr.

Eufemismus je blzk litotes, ale nejde zde o zeslaben vznamu, nbr o snahu ci nepjemnou vc mrnjm zpsobem. Vraz vyvolvajc nepjemn pocity bv nahrazen slovem jemnjm (zemel = zesnul, odeel, opustil ns). 4. Tropy Konkrtn pklady Perifrze bsnick opis. Vc nepojmenujeme pmo, ale vyjmenujeme jej znaky. Nap. vyjden eufemismu opisem (el bohu, kde je mj tatek / ji na nm roste trvnek; a kde je m matika/tam le, podle tatka). V praktickm ivot je pouvna tehdy, kdy nedovedeme vc pmo pojmenovat (nap. z oboru techniky). Ironie ec. petvka. Uit slovo m v textov

souvislosti, pop. situaci opan vznam, ne mv obvykle; skryt vsmch. Nap. vta: No ty jsi ikovn! (Pokud se lovku nco nepovede). Sarkasmus ec. kousavost, vystupovan ironie (Bez modlitby, bez slzy ho / jak pi hn dui jisto, v roh hbitova zakopali / a tak dostal Halfar msto). 4. Tropy Konkrtn pklady Oxymorn ec. vtipn nesmysl; spojen dvou pojmenovn, kter se vak vzjemn vyluuj (iv mrtvola; strhan struny zvuk, zbortn harfy tn). Alegorie jinotaj; nepm vznam mohou mt nejen slova, ale i vty a cel dla (nap. bajky). Postupn se alegorie zaala pouvat zejmna z politickch dvod (cenzura).

Epiteton (bsnick pvlastek) temn les, hlubok les, hust les, proslunn les (nikoli mal les, les za mstem) . Clem nen zpesovat informaci o lese, ale provokovat pedstavivost (zlovstn mlc les). Epiteton constans (stl pvlastek) nap. v lidov tvorb (hloup Honza), ten jej oekv.

Recently Viewed Presentations

 • Welcome Vince DeSilva Sr. V.P., Membership Services Gwinnett

  Welcome Vince DeSilva Sr. V.P., Membership Services Gwinnett

  accountable care organizations. An employer may seek to join an accountable care organization ("ACO"), which is a network of health care organizations, hospitals and doctors that unite to provide coordinated medical care to patients.
 • Society and the Economy - WordPress.com

  Society and the Economy - WordPress.com

  Use the map on the next slide and the information on P39 of the AQA book to describe the distribution of different forms of agriculture in England at the end of the 15th Century. Describe the open-field system. Describe the...
 • Review Questions for 1st year chemistry

  Review Questions for 1st year chemistry

  Review Questions for 1st year chemistry. ... 1282 nm. 656 nm. 1875 nm. 97 nm . Answer: C. ... What is the partial pressure of oxygen if the partial pressure of nitrogen is 100 kPa and that of carbon dioxide...
 • Anxiety-related school refusal and working with parents Lauren

  Anxiety-related school refusal and working with parents Lauren

  As client habituates to situations, work up to top of hierarchy Maintenance and relapse prevention (i.e., living the exposure lifestyle) Anxiety is externalized as an entity separate from the child/teen.
 • Basic Functions and Their Graphs - Arizona State University

  Basic Functions and Their Graphs - Arizona State University

  Objectives Rewrite a quadratic function in vertex form using completing the square. Find the vertex of a quadratic function. Find x-intercepts and y-intercepts of a quadratic function. Write a quadratic function given two points. Objectives Solve a word problem involving...
 • Simulation of chip formation during high-speed cutting

  Simulation of chip formation during high-speed cutting

  [9] G.R. Johnson, W.H. Cook, A constitutive model and data for metals subjected to large strain, high strain-rates and high temperatures, in: Proceedings of the 7th International Symposium on Ballistics, The Hague, The. Netherlands, 1983. pp. 541-547.
 • PIH Field Office Training GPNA

  PIH Field Office Training GPNA

  Capital Fund Rule - §905.800 - 804 (Subpart H) PART 800 §905.800 - 804 Compliance, HUD Review, Penalties and Sanctions * PHAs or other owner/management entities and their partners are required to comply with all applicable provisions of this part...
 • Nature of Inquiry

  Nature of Inquiry

  JOHN DEWEY's theory of connected experiences for exploratory and reflective thinking. LEV VYGOTSKY's Zone of Proximal Development (ZPD) that stresses the essence of provocation and scaffolding in learning. JEROME BRUNER's theory on learner's varied world perceptions for their own interpretations.