Asesu Anghenion Cymorth Gofalwyr Assessing Carers Support Needs

Asesu Anghenion Cymorth Gofalwyr Assessing Carers Support Needs

Asesu Anghenion Cymorth Gofalwyr Assessing Carers Support Needs Adnodd B Sleidiau Hyfforddi Resource B Training Slides Dysg a Datblygiad y Gweithlu Workforce learning and development Aims and learning outcomes Nodau a chanlyniadau dysgu Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried: Asesu anghenion gofalwyr Cyd-destun a goblygiadau ar gyfer cymorth i ofalwyr Rhwystrau rhag dynodi gofalwyr Hawliau gofalwyr i gael asesiad Cyd-gyfathrebu Cofnodi Deall canlyniadau Adolygu cynnydd This training explores: Assessing the needs of carers Context and implications for carer support Barriers to identifying carers Carers rights to assessment Collaborative communication Recording

Understanding outcomes Reviewing progress www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Gofalwyr diffiniad Carers a definition Unigolyn syn darparu neun bwriadu darparu gofal ar gyfer oedolyn neu blentyn anabl. A person who provides or intends to provide care for an adult or disabled child. Oedolyn o ofalwr ydy unigolyn syn 18 oed neu drosodd a gofalwr ifanc ydy unigolyn o dan 18 oed An adult carer is a person who is aged 18 years old or over and a young carer is under 18 years old www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Gofalwyr diffiniad (parhad)

Carers a definition (contd) Os bydd unigolyn yn gofalu drwy drefniant contract a/neu waith gwirfoddol, yn l Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ni ystyrir eu bod yn ofalwyr Nid yw unigolyn yn ofalwr os ydyn nhw yn y carchar, mewn llety cadw ieuenctid neu wedi ei gael yn euog o drosedd a chyn preswylio mewn adeilad cymeradwy If a person is caring via a contractual arrangement and/or voluntary work they are not a carer under the Social Services and Wellbeing (Wales) Act 2014 A person is not a carer if they are in prison, youth detention accommodation or have been convicted of an offense and residing in approved premises www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Oedolion o ofalwyr Adult carers O leiaf 370,000 o

ofalwyr yng Nghymru Gofalwr di-dl yn arbed cyfwerth ag 8.1 miliwn yng Nghymru bob blwyddyn Cymru sydd r gyfran uchaf 12% o ofalwyr yn y DU At least 370,000 carers in Wales Unpaid carers save the state the equivalent of 8.1 billion in Wales each year Wales has the highest proportion at 12% of carers in the UK www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Gofalwyr ifanc ac oedolion ifanc o ofalwyr Mae amcangyfrifon or cyfrifiad yn dangos bod: 7,500 o ofalwyr ifanc o dan 16 yng Nghymru 21,000 o ofalwyr ifanc rhwng 16 a 25 oed yng Nghymru 30,000 o ofalwyr ifanc o dan 25 oed yng Nghymru Young carers and young adult carers

Estimates from the census show that there are: 7,500 young carers under 16 in Wales 21,000 young carers between 16-25 in Wales 30,000 carers under the age of 25 in Wales www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Blaenoriaethau cenedlaethol i wella bywydau gofalwyr National priorities for improving the lives of carers Helpu i fyw yn ogystal gofalu Supporting life alongside caring Dynodi a chydnabod gofalwyr Identifying and recognising carers Darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth Providing information,

advice and assistance www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Bywyd fel gofalwr Life as a carer Ystod gwaith gofalwr The scale of the caring role Y cynorthwyydd medrus The skiled helper Byd cudd y gofalwr The hidden world of the carer Synnwyr o golled Sense of loss Cariad a gwobr Love and reward Emosiynau cymysg Mixed emotions www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Taith y gofalwr

Carer journey Click icon to add picture Dechrau sylweddoli Mabwysiadur rl Ei wneud Doing it Dawning realisation Adopting the role Gorffen a symud ymlaen Ending and moving on Ei addasu Ei gael yn drafferthus Adapting it Struggling with it www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Goblygiadau ar gyfer cymorth i ofalwyr

Cymorth i gael mynediad a chael eu gwerthfawrogi gan y gymuned y maen nhw'n byw, yn gweithio ac yn cymdeithasu ynddi Cymorth i lywio'r berthynas gyda'r person y mae 'n nhw'n gofalu amdano/ amdani Implications for carer support Support to navigate the relationship with the person they care for Cymorth i reoli'r cyflwr a'r symptomau Support to access and be valued by the

community they live, work and socialise in Carer Gofalwr Cymorth i lywio perthynas gyda'r teulu a ffrindiau Wedi'u grymuso i gael perthynas gyda gweithwyr proffesiynol Support to manage the condition and symptoms Cymorth i gynnal rolau eraill a'u synnwyr o hunaaniaeth ar l bod yn ofalwr Support to maintain other roles and their

sense of identity past carer Support to navigate relationships with family and friends Empowered to have equal relationships with professionals www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Dynodi (adnabod) gofalwyr Identifying carers Ffilm Muhammed, gr yn siarad am ei rl fel gofalwr a pha mor hir bun ofalwr cyn dynodi ei hun fel gofalwr Film Muhammed, a gentleman talking about his role as a carer and how long he was a carer before identifying himself as one www.gofalcymdeithasol.cymru

www.socialcare.wales Dynodi (adnabod) gofalwyr Identifying carers Ffilm Gofalwr ifanc yn siarad am ei Nain/Mamgu dementia y bun gofalu amdani heb sylweddoli ei bod hi ei hunan yn ofalwr ifanc Film A young carer talking about her Nan with dementia who she cared for without realising she was a young carer www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Hawliau gofalwyr i asesiad Carers rights to an assessment Rhaid i gynghorau lleol gynnig asesiad i unrhyw ofalwr os ywn amlwg ir awdurdod bod angen cymorth ar y gofalwr Mae dyletswydd i asesu anghenion gofalwr waeth beth fo lefel y cymorth sydd

ei angen ar ofalwr neu adnoddau ariannol sydd ganddyn nhw neu adnoddau ariannol y person sydd angen gofal Local councils must offer an assessment to any carer where it appears to the authority that the carer may have needs for support The duty to assess a carers needs is irrespective of the level of support the carer needs or the financial resources they have or the financial resources of the person needing care www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Hawliau gofalwyr i asesiad (parhad) Carers rights to an assessment (contd) Rhaid i anghenion gofalwr gynnwys asesiad o i ba raddau y gall y gofalwr ddarparu ac y mae'n fodlon i ddarparu (a pharhau i ddarparu) y gofal The carers needs

assessment must include an assessment of the extent to which the carer is able and willing to provide (and continue providing) the care www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Hawliau gofalwyr i asesiad (parhad) Carers rights to an assessment (contd) Rhaid ir asesiad ystyried y canlyniad y maer gofalwr yn dymuno ei gyflawni Os mai plentyn ydyr gofalwr, rhaid ir asesiad asesur canlyniad y maer bobl sydd chyfrifoldeb o fagur plentyn o ofalwr yn dymuno ei gyflawni ar gyfer y plentyn The assessment must consider the outcomes the carer wishes to achieve If a child is a carer the assessment has to assess the outcomes that the people with parenting

responsibility for the child carer wish to achieve for the child www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Helpu gofalwyr i baratoi yr hyn y dylen nhw ei wybod cyn ymweliad asesu Helping carers to prepare what should they know prior to an assessment visit Click icon to add picture Beth ydy asesiad ac egwyddorion sgwrs am yr hyn syn bwysig What an assessment is and the principles of a what matters conversation Deall ac ystyried ar feysydd llesiant ar gyfer oedolion/plant au cymhwyso yn eu bywydau eu hunain. Sut mae eu rolau gofalu au cyfrifoldebau yn effeithio ar yr agweddau hyn ou bywyd. Understand and reflect on the well-being areas for adults/ children and apply them in their own lives how their caring roles and responsibilities are impacting on these areas in their lives Gwybod am bethau ymarferol asesiad megis amserlenni/fformatau, ayyb Know the practicalities of assessment such as timescales/ formats, etc www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Sgwrs am yr hyn syn bwysig What matters conversation Mae sgwrs am yr hyn syn bwysig yn cyfeirio at sgwrs ymarferydd medrus syn cychwyn ar ddechrau unrhyw

ryngweithiad gydar gofalwr. O garreg y drws hyd at y cam olaf A what matters conversation refers to a skilled practitioner conversation that starts right at the very beginning of any interaction with the carer. From the front door right to the closure stage Amgylchiadau personol Personal circumstance s Risgiau Risks Cryfderau a galluoedd Strengths and capabilities www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Canlyniadau personol Personal outcomes Rhwystrau rhag cyflawni

canlyniadau Barriers to achieving outcomes Eiriolaeth Click icon to add picture A allair unigolyn hwn fod yn profi Gallai rhwystrau rhag cyfranogin llawn? A ellid eu cynorthwyon well i oresgyn rhwystrau? Gellid [Addasiadau rhesymol dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010] Darparu cymorth a gwneud addasiadau Cytuno ar Ydyn nhwn dal i brofi rhwystrau rhag cyfranogin

llawn? Ydyn Oes unigolyn priodol gofalwr, ffrind, neu berthynas all eu cynorthwyo i gyfranogin llawn? www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Oes unigolyn priodol Dyletswydd i Nac oes drefnu eiriolwr proffesiynol annibynnol Advocacy Click icon to add picture Might this person experience Yes barriers in participating fully? Do they still

experience barriers in participating fully? Yes Can they be better supported to enable them to overcome barriers? Provide Yes [Reasonable adjustments under the Equality Act 2010] Is there an appropriate individual a carer, friend or relative that can support them to participate fully? www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales support and make adjustments Yes Agree

appropriate individual No Duty to arrange for independent professional advocate Cynnig Gweithredol Click icon to add picture Staff yn 'gweithredu i gynnig' gwasanaethau Cymraeg i ofalwyr Staff ddim yn 'gweithredu i gynnig' gwasanaethau Cymraeg i ofalwyr Deall anghenion gofalwyr Cymraeg eu hiaith a thrin gofalwyr gydag urddas a pharch Gofalwyr ddim yn teimlo eu bod yn gallu gofyn am wasanaeth Cymraeg ei iaith

www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Efallai na chaiff anghenion gofalwyr Cymraeg eu hiaith eu dynodi a'i diwallu gan beryglu urddas a pharch y gofalwyr Active Offer Click icon to add picture Staff Actively Offer Welsh language services to carers Staff dont Actively Offer Welsh language services to carers Welsh speaking carers needs are understood and carers are treated with dignity and respect Carers dont feel able to ask for a Welsh language service www.gofalcymdeithasol.cymru

www.socialcare.wales Welsh speaking carers needs may not be identified or met and carer dignity and respect are compromised Paratoi ar gyfer asesiad fel ymarferydd Maen cychwyn gyda fi Click icon to add picture Preparing for an assessment as a practitioner It starts with me Fy agwedd My attitude Eich ymddygiad Your behaviour Fy ymddygiad My behaviour Eich agwedd Your attitude www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales

Cyfathrebu ar y cyd Gwerthoedd Values Collaborative communication Gwybodaeth Knowledge Sgiliau Skills Diwylliant ac ymddygiad Culture and behaviour www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Gwerthoedd www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Values Click icon to add picture www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Gwybodaeth: Cromlin newid Click icon to add picture Welsh Welsh Welsh Welsh

Welsh Welsh Welsh Welsh Welsh Welsh www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Knowledge: Change curve Click icon to add picture www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Sgiliau: Pum cam sgwrs dda 1. Cwestiynau agored ymglymu: A wnewch chi ddweud wrtha i ychydig am yr hyn sy'n digwydd? NID Beth ydy'r broblem a sut gallai helpu? 2. Gwrando gweithredol: Gadewch i bobl wybod eich bod yn gwrando ac yn deall Datganiadau adfyfyriol, ail-fframio, crynhoi 3. Cwestiynau archwiliadol agored: Beth sy'n eich pryderu fwyaf? Beth ydych chi'n sylwi arno pan fydd pethau'n gwella? Beth fyddai'n digwydd i'ch gwneud yn llai pryderus? 4. Cyfnewid gwybodaeth os yw'n briodol: Hoffech chi i mi roi rhagor o wybodaeth i chi? A alla i ofyn i chi am ychydig yn fwy o wybodaeth? 5. Crynodeb a chamau gweithredu canolbwyntio ar faterion allweddol: Pa gryfderau/sgiliau/ysgogiadau ydych chi'n eu gweld? Pa gamau ydych chi wedi penderfynu eu gweithredu? Crynodebau grymuso

www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Skills: Five stages of a good conversation 1. Open engaging questions: Tell me a bit about what's happening? NOT Whats the problem and how can I help? 2. Active listening: Let people know you are listening and understand Reflective statements, reframing, summarising 3. Open exploratory questions: What concerns you most? What do you notice when things are a bit better? What would be happening to make you less anxious? 4. Information exchange if appropriate: Would you like me to give you a bit more information? Could I ask you for a little more information? 5. Summary and actions home in on key issues: What are the strengths/skills/motivators you notice? What actions have they decided to take? Empowering summaries www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Cwestiynau agored Bydd cwestiynau agored yn gofyn sut ydych chin teimlo? nid beth ydych chin ei deimlo? syn gwestiwn caedig Allwch chi? (cwestiwn agored) yn hytrach na ble? (cwestiwn caedig) Dwedwch wrtha i (cwestiwn agored) yn hytrach na Pam? (cwestiwn caedig) Click icon to add picture

Cwestiynau caedig Cwestiynau agored Ydych chin ysmygu? Faint ydych chin ei ysmygu bob dydd? Gwan ni siarad am eich ysmygu chi? Sut ydych chin teimlon wirioneddol am yr ysmygu? Ydy eich iechyd heb fod yn rht dda ar hyn o bryd? Ydych chin

ofalwr? Beth ydych chin feddwl? (cwestiwn agored) yn hytrach nag 'ydych chi?' www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Gwan ni siarad an eich iechyd? Gwan ni siarad am y modd rydych chin helpu eich merch? Open questions Click icon to add picture Open questions will ask how you feel? not what do you feel? which is a closed question Can you? (open question) rather than where? (closed question) Tell me (open question) as opposed to Why? (closed question) Closed questions Are you a smoker?

Open questions How many do you smoke a day? Tell me whats happening with your smoking? Is your health not too good at the moment? How do you really feel about the smoking? Would you mind if we talked about your health? Would you mind if we talked about how you are helping your

daughter? Are you a carer? What do you think? (open question) instead of do you? www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Pethau i osgoi eu dweud mewn sgwrs Trap yr arbenigwr Trap grym Trap datrys problemau Trap y cwestiwn ac ateb Trap 'ie ond' Trap labelu Trap cyfwynebol Conversational traps to avoid

Expert trap Power trap Problem solving trap Question and answer trap Yes but trap Labelling trap Confrontational trap www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales 6 lefel o wrando The 6 levels of listening Gwrando er mwyn: Listening to: Dadlau Meddwl am eich cwestiwn nesaf Dangos eich bod yn gwrando Gwrandon weithredol Deall Helpu siaradwr i ddeall ei hunain Argue Think about your next question Demonstrate you are listening Listening actively Listening to understand

Help the speaker to understand themselves www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Adfyfyrio Gwrthrychol Maer ymarferydd yn adeiladu darlun o sefyllfar gofalwr ar un syn derbyn gofal mae hyn yn cynnwys tystiolaeth ffeithiol, argraffiadau synhwyraidd a gwybodaeth wrthrychol Adfyfyriol Maer ymarferydd yn ystyried gydar gofalwr ei h/ymatebion emosiynol a greddfol ir sefyllfa. Maer ymarferydd hefyd yn ystyried ei h/ymatebion personol, yr hyn y maen ei gysylltu gydar sefyllfa, yr emosiynau a ddaew ir wyneb ar delweddau yn ei m/feddwl Deongliadol Sut maer ymarferydd yn gwneud synnwyr oi arsylwadau ar adfyfyrdodau gydar gofalwr ceisio sefydlu cyd-ymwybyddiaeth a chyd-ddeallwriaeth gydar gofalwr, gan ystyried opsiynau posibl a phosibiliadau Penderfyniadol Datblygu barn a rennir ar y sefyllfa a phenderfynu ar y ffordd ymlaen datrysiad, y gweithredu a darper gamau nesaf/cynllun gweithredu www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Reflecting Objective

The practitioner builds up a picture of the situation of the carer and cared for this includes factual evidence, sensory impressions and objective information Reflective The practitioner explores with the carer their emotional and intuitive responses to the situation. The practitioner also reflects on their personal reactions, associations they make with the situation, emotions that come to the surface and images in their own mind Interpretative How the practitioner makes sense of their observations and reflections with the carer trying to reach a shared awareness and meaning with the carer, looking at possible options and possibilities Decisional Developing a shared opinion on the situation and deciding ways forward resolution, action and future next steps/action plan www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Assessment and well-being Asesiad a llesiant Personal circumstances Amgylchiadau personol

Cryfderau a galluoedd Risgiau rhag cwrdd chanlyniadau personol Canlyniadau personol Rhwystrau Strengths and capabilities Risks to meeting personal outcomes www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Personal outcomes Barriers Assessment and well-being Asesiad a llesiant cymryd rhan mewn

gwaith rheolaeth dros fywyd o ddydd i ddydd iechyd corfforol a meddyliol ac emosiynol Fy llesiant i addasrwydd llety preswyl cymdeithasol ac economaidd sicrhau hawliau a hawliadau diogelu rhag camdriniaeth ac esgeulustod addysg, hyfforddiant a hamddena perthnasau domestig, teuluol a phersonol cyfraniad i gymdeithas physical

and mental health and emotional protection from abuse and neglect education, training and recreation Participation in work My wellbeing control over dayto-day life suitability of living accommodation social and economic www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales securing rights and entitlements domestic, family and personal relationships contribution

made to society Assessment and well-being Asesiad a llesiant datblygiad iechyd corfforol a meddyliol ac emosiynol lles addasrwydd llety preswyl diogelu rhag camdriniaeth ac esgeulustod Fy llesiant i cymdeithaso l ac economaidd sicrhau hawliau a hawliadau physical and mental health and

emotional addysg, hyfforddiant a hamddena perthnasau domestig, teuluol a phersonol development welfare suitability of living accommodation social and economic cyfraniad i gymdeithas www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales protection from abuse and neglect My wellbeing education, training and recreation domestic, family and

personal relationships contribution made to society securing rights and entitlements Rheoliadau Gofal a Chymorth (Cymhwystra) (Cymru) 2015 Gofalwyr Mae eu hangen yn un syn codi o ganlyniad i ddarparu gofal ar gyfer nail ai pentyn anabl neu am oedolyn sydd ag anghenion yn codi o afiechyd corfforol neu feddyliolm oed, anabledd, dibyniaerth ar alcohol, cyffuriau neu amgylchiadau tebyg eraill O ganlyniad, ni all y gofalwr ddiwallur angen ar ei ben ei hun, na gyda help eraill syn barod i helpu, na gyda chymorth gwasanaethau cymunedol Y gallu i weithredu hunan-ofal neu waith t Y gallu i gyfathrebu Amddiffyn rhag camdriniaeth neu esgeulustod Ymglymiad mewn gwaith, addysg, dysgu neu mewn gweithgareddau hamdden Cynnal neu ddatblygu perthynas deuluol neu berthynas bersonal arwyddocaol arall Datblygu a chynnal cysylltiadau

cymdeithasol ar gwaith yn y gymuned I oedolyn o ofalwr, cyflawni cyfrifoldebau gofalu ar gyfer plentyn I blentyn, cyflawni targedau datblygu O ganlyniad, dydyn nhw ddim yn debygol o gyflawni un neu fwy o ganlyniadau personol heblaw bod yr awdurdod lleol yn darparu neun trefnu cymorth ar gyfer y gofalwr neu ofal ar gyfer yr unigolyn www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Care and Support (Eligibility) (Wales) Regulations 2015 carers Their need is one that arises as a result of providing care for either a disabled child or an adult who has needs arising from physical or mental ill-health, age, disability, dependence on alcohol or drugs or other similar circumstances As a result the carer cannot meet the need alone, or with support of willing others, or with assistance of services in the community Ability to carry out self-care or domestic routines Ability to communicate Protection from abuse or neglect Involvement in work, education, learning or in leisure activities Maintenance or development of family or other significant personal relationships Development and maintenance of social relationships and involvement in the

community For an adult carer, fulfilment of caring responsibilities for a child For a child, achieving developmental goals As a consequence they are unlikely to achieve one or more personal outcomes unless the local authority provides or arranges support for the carer or care for the cared for person www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Dogfen asesu Oedolion o ofalwyr Assessment document Adult carers Gwybodaeth am gyswllt sylfaenol a chysylltiadau allweddol eraill (set ddata greiddiol) Effaith y rl gofalu ar fywyd a llesiant Iechyd y gofalwr corfforol, meddyliol ac emosiynol Yr hyn mae gofalwyr yn ei wneud eu tasgau au rolau fel gofalwyr Basic contact information and other key contacts (core data set) Impact of the caring role on life and well-being Carers health physical,

mental and emotional What the carer does the tasks and roles they undertake as a carer www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Dogfen asesu Oedolion o ofalwyr (parhad) Assessment document Adult carers (contd) Yr hyn syn bwysig iddyn nhw Pa gymorth sydd ei angen Teimladau a dewisiadau gofalwyr am ofalu A ydyr gofalwr yn gweithio neun dymuno gwneud hynny A ydyr gofalwr yn cymryd rhan neun dymuno cymryd rhan mewn addysg neu weithgaredd hamdden What is important to them What support is needed Carers feelings and choices about caring Whether the carer works or wishes to do so Whether the carer is participating in or wishes to participate in education, training or any leisure

activity www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Dogfen asesu Oedolion o ofalwyr (parhad) Assessment document Adult carers (contd) I ba raddau mae gofalwr yn gallu bod yn ofalwr ac yn fodlon i fod ac a fydd yn parhau i fod yn gallu ac yn fodlon bod yn ofalwr Perthnasoedd gofalwr Sefyllfa dai gofalwyr Cynllunio mewn argyfwng/wrth gefn Extent to which the carer is currently able and willing to be a carer and whether they will continue to be able and willing to be a carer Carers relationships Carers housing situation Emergency/contingency planning www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Dogfen asesu Gofalwyr

ifanc Assessment document Young people Gwybodaeth am gyswllt sylfaenol a chysylltiadau allweddol eraill (set ddata greiddiol) Rl fel gofalwr a gwybodaeth am y sawl syn derbyn y gofal Yr hyn y mae gofalu yn ei olygu ar effeithiau ar lesiant Perthynas rhieni a chysylltiadau teuluol eraill r gofalwr ifanc. Ansawdd y berthynas rhwng y gofalwr ifanc phobl eraill allweddol Basic contact information and other key contacts (core data set) Role as a carer and information about the cared for What caring involves and impacts on well-being Parent and other family relationships to the young carer. Young carers quality of relationships to other key people www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Dogfen asesu Gofalwyr

ifanc (parhad) Assessment document Young people (contd) Yr hyn y mae gofalwr ifanc yn ei wneud yn ei rl fel gofalwr Effaith y gofalu ar lesiant Sut maen nhwn teimlo am eu rl gofalu (teimlad a dewisiadau cael eu clywed) Gwybodaeth ehangach, cymorth a chyngor a allai gynorthwyor gofalwr The things that the young carer does in their role of being a carer Impacts of caring on wellbeing How they feel about their caring role Wider information, assistance and advice www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Dogfen asesu Gofalwyr ifanc (parhad) Assessment document Young people (contd) Cryfderau, diddordebau hobau a chysylltiadau

Dulliau positif o ddelio gyda risg Casgliad/datganiad yr ymarferydd A ydyr plentyn angen gofal a chymorth Yr hyn fydd yn digwydd nesaf Llofnod yr ymarferydd a'r gofalwr Strengths, interests, hobbies and relationships Positive approaches to risk Conclusion/practitioner statement If the child is in need of care and support. What's happening next Practitioner and carer signature www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Asesiadau cymesur Proportionate assessments Dylai asesiad fod yn briodol a chymesur: Assessment should be appropriate and proportionate: Diwallu anghenion cyfathrebu a diwylliannol y person

Ystyried yn llawn yr asedau ar rhwystrau a ddynodwyd yn ystod y sgwrs Siarad gyda gofalwyr ar wahn Asesiadau cyfunol Meet the persons communication and cultural needs Consider the assets and barriers identified during the conversation Talk to carers separately Combined assessments www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Deall canlyniadau Oedolyn o ofalwr Parthau Canlyniadau personol Cysylltiad model cymorth y gofalwr Cymryd rhan mewn gwaith Iechyd corfforol, meddyliol ac emosiynol

Dw i am barhau i weithio mewn cyflogaeth thl Dw i am allu cynorthwyo fy ngr i symud o gwmpas ein t heb anafu fy nghefn Addysg, hyfforddiant a hamdden Cysylltiadau domestig, teuluol a phersonol Dw i am fynd i fy nosbarth dawnsio gyda fy ffrindiau bob wythnos Dw i am fwynhau gwneud pethau hwyliog gyda fy mam nid dim ond gofalu amdani hi Gofalwr ifanc

www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Cymorth i gael rolau a hunaniaethau eraill ar l bod yn ofalwr Cymorth i reolir cyflwr ar symptomau Cynorthwyor mynediad ir gymuned Cymorth i gael perthynas bositif gyda derbynnydd y gofal Understanding outcomes Adult carer Well-being domains Personal outcomes

Link to carer model of support I want to continue to work in paid employment I want to be able to support my husband to move around our house without injuring my back I want to go to my dance class with my friends every week I want to enjoy doing fun things with my Mum not just look after her Participation in work Physical, mental and emotional health Young carer

Education, training and recreation Domestic, family and personal relationships www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Support to have other roles and identities past that of carer Support to manage the condition and symptoms Support to access the community Support to have a positive relationship with the care recipient Ar l asesiad After an assessment

Fel lleiafswm, rhaid ir gwasanaethau cymdeithasol ddarparu gwybodaeth a chyngor ar wasanaethau lleol ar gyfer pob gofalwr yn cynnwys y rhai hynny na ystyrir eu bod yn gymwys ar gyfer cymorth rhag iw hanghenion ddatblygu ymhellach At a minimum, social services must provide all carers including those not considered eligible for support with information and advice on local services to prevent their needs from developing further www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Adnodd cynllunio cymorth 1. Canlyniad teuluol Ydy y pawb yn cytuno ar y canlyniad? Ydyn ni gyd yn gwybod tuag at beth yr ydyn nin gweithio? 2. Cryfderau Beth ydy cryfderau canfyddadwy yr unigolyn, y teulu, y rhwydwaith ar

gymuned? 3. Blaenoriaethu risgiau Beth sydd yn llesol i gyflawnir canlyniad? Beth ydyr risgiau i lesiant yr unigolyn 4. Cynllun wrth gefn Pwy syn gwneud beth pan eith pethaun mynd yn gymhleth? A luniwyd y cynllun hwn i fynd ir afael risgiau? Ydy pawb yn gwybod beth iw wneud? 5. Beth sydd rhaid digwydd nesaf? Beth ydyr camau nesaf ar gyfer yr unigolyn, aelodaur teulu a gweithwyr proffesiynol 6. Ble ydyn ni nawr? Crynodeb or sefyllfa gyfredol, yr asesiad 7. Ble ydyn ni am fod? Mewn chew wythnos, tri mis sut byddwn nin mesur yr effaith? www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Support planning resource 1. Family outcome

Is there a shared view of the outcome? Do we all know what we're working towards? 2. Strengths What are the perceived strengths of the individual, family, support network and community? 3. Priority risks What is mitigating against achieving the outcome? What are the risks for the individuals' well-being? 4. Contingency plan Who is doing what when things get tricky? This plan is designed to address risks? Does everyone know what to do? 5. What needs to happen? What are the next steps for the individual, family members and professionals? 6. Where are we now? Summary of the current situation, the assessment 7. Where do we want to

be? In six weeks, three months... how are we going to measure the impact www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Taliadau uniongyrchol Click icon to add picture Gofal a chymorth gan eu hawdurdod lleol Lleoliadau preswyl hirdymor Talu aelodaur teulu Hyblyg ac arloesol dim cyfyngiadau afresymol www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Dod yn gyflogwr Direct payments Click icon to add picture

Care and support from their local authority Long-term residential settings Paying family members Flexibly and innovatively no unreasonable restrictions www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Becoming an employer Adnodd adolygiad Review tool Maer cwestiynau isod yn darparu strwythur ar gyfer sgyrsiau adolygu Sut mae pethaun mynd? Beth ydyr peth mwyaf anodd? Pa gryfderau ydych chin tynnu arnyn nhw i ddelio

hynny? Beth ydyr peth gorau am yr hyn yr ydych wedii gyflawni? The questions below provide a structure for review conversations How are things going? What is the most difficult thing? What strength are you drawing on to deal with that? What's the best thing about what youve achieved? www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Y cylch canlyniadau The outcomes circuit Asesiad a chynllunio wediu ffocysu ar ganlyniadau Outcomes-focused assessment and planning Gwasanaeth a chymorth parhaus Ongoing support and service Datblygiad gwasanaeth wedii ffocysu ar ganlyniadau Outcomes-focused service

development Coladu gwybodaeth Collation of information Adolygiad wediI ffocysu ar ganlyniadau Outcomes-focused review www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales Diolch Thank you www.gofalcymdeithasol.cymru www.socialcare.wales

Recently Viewed Presentations

 • Homework and Handball At the Sun Devil Courts

  Homework and Handball At the Sun Devil Courts

  Rodrigo Silva (CHHS) and Alejandro Sandoval (FLF) came up big on the day by splitting the Elite division big ball and small ball championships between them. Special thanks to the coaches and volunteers including Chris Hogan, Abe Montijo, Don Stewart,...
 • 2019 Proposed Budget Presentation to the City Council

  2019 Proposed Budget Presentation to the City Council

  Great River Passage Recreation Services Special Services 6449038 929734 3558824 258669 16289693 156773 8953240 1917006 General Fund Business Lines as a % of the Portfolio. Special Fund Business Lines as a % of the Portfolio Spending Budgets by Division and...
 • History taking Part 1 - كلية الطب

  History taking Part 1 - كلية الطب

  Where they live. Who they live with. Where they work?,what actually tey do clerical versus field work. Explore your patient job,job details. Who do their activities of daily living e.gshopping,cooking,taking shower etc.
 • What is Economics?

  What is Economics?

  Economics is concerned with economic products. Goods and services that are useful, relatively scarce, and transferable to others. Because of this, economic products demand a price. Goods. Item that is economically useful or satisfies an economic want.
 • THE BENEDICTINES WERE NOT THE BUILDERS OF IONA

  THE BENEDICTINES WERE NOT THE BUILDERS OF IONA

  THE BENEDICTINES WERE NOT "THE BUILDERS" OF IONA ABBEY 1205-1250.. KINGS/LORDS OF THE ISLES ABBEY . EACH BENEDICTINE ABBEY : WAS COMPLETELY AUTONOMOUS * The Order of Saint Benedict is a Roman Catholic religious order . of . independent monastic...
 • INSTRUCTIONS (Please read carefully): You will need to

  INSTRUCTIONS (Please read carefully): You will need to

  To complete, first, transfer the problem statement, one root cause, and one associated local condition from your "Problem Overview" template to this "Logic Model Snapshot" template. Then, for each of the three logic model components, provide at least two specific...
 • CIAT CIS101A Week 4 Class 1 Networking 6.1

  CIAT CIS101A Week 4 Class 1 Networking 6.1

  braided mesh conductor is a second physical channel and also functions as a ground. It is made of aluminum or copper-coated tin. sheath is made of PVC plastic and encases the cable, protecting it from external elements.
 • CMOS VLSI Design Digital Design Digital Design CMOS

  CMOS VLSI Design Digital Design Digital Design CMOS

  Pseudo-nMOS In the old days, nMOS processes had no pMOS Instead, use pull-up transistor that is always ON In CMOS, use a pMOS that is always ON Ratio issue Make pMOS about ¼ effective strength of pulldown network Dynamic Logic...