Ouders betrekken - Van basis naar secundair

Ouders betrekken - Van basis naar secundair

De coachende rol van leerkrachten Sarah Thys Elien Sneyers Nathalie Van Ceulebroeck Situering Waarom? Autonomie scholen & leerkrachten op vlak van evaluatie & orintering Geen gestandaardiseerde eindtoetsen Weinig richtlijnen voor orintering 2 Situering

Waarom? Autonomie scholen & leerkrachten op vlak van evaluatie & orintering Geen gestandaardiseerde eindtoetsen Weinig richtlijnen voor orintering Belang van: Orinteringsprocessen & studieadvies van de leerkracht 3 De coachende rol van leerkrachten Gevoel van verantwoordelijkheid

vanuit sterke betrokkenheid op leerlingen Rol bij orintering is die van coach, raadgever of adviseur Machteloos en gesoleerd 4 Doelstellingen Advies Inzicht in processen van orintering & totstandkoming van advies Feiten

Op basis van welke achtergrondkenmerken van leerlingen & ouders? Percepties Op basis van welke percepties van leerkrachten? 5 Achtergrondinformatie Onderzoek 36 basisscholen Vragenlijsten

Observaties oudercontacten Interviews klasleerkrachten 6e leerjaar Gent & Antwerpen Gemengd leerlingenpubliek 6 Resultaten: Percepties Cognitieve vaardigheden van leerlingen Niet-cognitieve

vaardigheden van leerlingen Ondersteuning door ouders Leerkracht-leerling relatie 7 Resultaten: Percepties Cognitieve vaardigheden van leerlingen Wiskundige vaardigheden Taalvaardigheden Technische vaardigheden

Niet-cognitieve vaardigheden van leerlingen Ondersteuning door ouders Leerkracht-leerling relatie 8 Resultaten: Percepties Cognitieve vaardighede n van leerlingen Zijn schoolresultaten zijn meer dan

normaal, meer dan gemiddeld. Hij is zeer sterk in wiskunde. Voor mij is hij een sterke leerling en ik zou dan ook Latijn adviseren. Als we een dictee doen in de klas of iets rond spelling, hij heeft meestal alles goed en kijk, dan zeg ik dit zijn de leerlingen voor Latijn, zij die deze oefeningen vlekkeloos kunnen maken. 9 Resultaten: Percepties Cognitieve vaardigheden van leerlingen

Wiskundige vaardigheden Taalvaardigheden Technische vaardigheden Niet-cognitieve vaardigheden van leerlingen Studiehouding Sociale vaardigheden Studiehouding: plannen, zelfstandigheid, alertheid, motivatie om te leren, het opvolgen van aanwijzingen van

de leerkracht & maturiteit Ondersteuning door ouders Leerkracht-leerling relatie Sociale vaardigheden: eerlijkheid, vriendelijkheid & rekening houden met anderen 10 Resultaten: Percepties Nietcognitieve

vaardighede n van leerlingen Ik plaats het schoolrapport helemaal bovenaan, dat is het belangrijkste voor mij. Dan de interesses van leerlingen, wat willen ze graag doen, en natuurlijk ook hun talenten. Want je bent niet noodzakelijk goed in wat je graag doet. Ook heel belangrijk is de werkhouding van leerlingen, hoe ze studeren. 11 Resultaten: Percepties

Cognitieve vaardigheden van leerlingen Wiskundige vaardigheden Taalvaardigheden Technische vaardigheden Niet-cognitieve vaardigheden van leerlingen Studiehouding Sociale vaardigheden Ondersteuning door ouders

Praktische ondersteuning Ouderlijke betrokkenheid Leerkracht-leerling relatie 12 Resultaten: Percepties Ondersteunin g door ouders In het secundair krijgen leerlingen meer huiswerk en de lesinhoud wordt moeilijker. Ik wil vermijden om bijvoorbeeld ASO te adviseren aan een

leerling die heel hard moet werken en waarvan ik denk dat hij/zij geen ondersteuning zal krijgen van thuis uit. Moest ik weten dat hij/zij wel ondersteuning krijgt, dan heeft hij/zij minder kans om te falen en schoolmoe te worden. 13 Resultaten: Percepties Cognitieve vaardigheden van leerlingen Wiskundige vaardigheden Taalvaardigheden

Technische vaardigheden Niet-cognitieve vaardigheden van leerlingen Studiehouding Sociale vaardigheden Ondersteuning door ouders Leerkracht-leerling relatie Praktische ondersteuning Ouderlijke betrokkenheid

Band met leerlingen 14 Resultaten: Percepties Leerkracht -leerling relatie In mijn klas is er sowieso wel een vrij open, gemoedelijke sfeer, dus de leerlingen kunnen aan mij eigenlijk heel veel vragen. En ze weten dat ook en ze doen dat ook goed, dus er is geen drempel dat die overschrijden om iets te weten

te komen of zo. Dus dat vind ik eigenlijk al heel belangrijk. 15 Resultaten: Percepties Percepties Wiskundige vaardigheden Taalvaardigheden Cognitieve vaardigheden Technische vaardigheden Studiehouding

Sociale vaardigheden Ondersteuning door ouders Leerkracht-leerling relatie Niet-cognitieve vaardigheden Resultaten: Feiten Sociale achtergrond of SES Etnische achtergrond Gender

Meestal stemt mijn advies overeen met de keuze van de ouders van het kind. Maar er zijn nog steeds heel wat ouders, en dan vooral allochtone ouders, die heel hoge verwachtingen hebben en die niet altijd een realistisch beeld hebben van de schoolresultaten en de kwaliteiten van hun kind. Ze willen dan te hoog mikken, met een ongelukkig kind als gevolg. 17

Resultaten: Tien om te zien Percepties Feiten Wiskundige vaardigheden Ind en d e vlo n i te irec

Taalvaardigheden Sociale achtergrond of SES Technische vaardigheden Studiehouding Sociale vaardigheden Ondersteuning door ouders en d

e v lo n i te c e Dir Etnische achtergrond Gender Leerkracht-leerling relatie 18

Wat moet je weten vooraf? Als we spreken over een academisch georinteerd studieadvies of een praktisch georinteerd studieadvies hangen we daar in geen geval een oordeel aan

vast. 19 Wat moet je weten vooraf? Als we spreken over een academisch georinteerd studieadvies of een praktisch georinteerd studieadvies Academisch

: Praktisch: A-stroom: opties Latijn & Moderne A-stroom: opties kunst & technisch B-stroom hangen we daar in geen geval een oordeel aan

vast. 20 Resultaten: Spelen een grote rol Percepties Wiskundige vaardigheden Taalvaardigheden Feiten Sociale achtergrond of SES Technische vaardigheden

Studiehouding Etnische achtergrond Sociale vaardigheden Ondersteuning door ouders Gender Leerkracht-leerling relatie 21 Factoren die een grote rol spelen Wiskundige vaardigheden

Hoe hoger de leerkracht de wiskundige vaardigheden inschat, hoe hoger de kans op een academisch studieadvies 22 Factoren die een grote rol spelen Wiskundige vaardigheden Hoe hoger de leerkracht de wiskundige vaardigheden inschat, hoe hoger de kans op een academisch studieadvies Wiskundige vaardigheden De inschatting van de wiskundige vaardigheden hangt samen met de inschatting van de ondersteuning door ouders 23

Factoren die een grote rol spelen Cognitieve bekwaamheid De gemiddelde cognitieve bekwaamheid van de klas is mee bepalend voor de beoordeling van de cognitieve bekwaamheid van een individuele leerling 24 Factoren die een grote rol spelen Gemiddelde leerling in een klas met sterkere leerlingen Lagere kans op een academisch studieadvies

Gemiddelde leerling in een klas met zwakkere leerlingen Hogere kans op een academisch studieadvies 25 Factoren die een grote rol spelen Studiehouding Hoe hoger de leerkracht de studiehouding inschat, hoe hoger de kans op een academisch studieadvies 26 Factoren die een grote rol spelen

Studiehouding Hoe hoger de leerkracht de studiehouding inschat, hoe hoger de kans op een academisch studieadvies Studiehouding De inschatting van de studiehouding hangt samen met SES, etniciteit en de inschatting van de ondersteuning door ouders 27 Factoren die een grote rol spelen SES

SES-schaal Min. 0 Max. 100 Beroepssituatie ouders 28 Factoren die een grote rol spelen SES Hoe hoger de score op de SESschaal, hoe hoger de kans op een academisch studieadvies 29 Factoren die een grote rol spelen SES Hoe hoger de score op de SES-schaal, hoe hoger de

kans op een eerder academisch georinteerd studieadvies SES Jan & Giovanni: zelfde inschatting voor wiskundige, taal- en technische vaardigheden Jan & Giovanni: zelfde cognitieve bekwaamheid Door invloed van SES-score toch een verschillend studieadvies 30 Factoren die een grote rol spelen SES Hoe hoger de score op de SES-schaal, hoe hoger de kans op een academisch studieadvies SES Ondanks zelfde inschatting van cognitieve vaardigheden, toch een verschillend studieadvies door SES-score

SES SES hangt samen met de inschatting van technische vaardigheden, taalvaardigheden en studiehouding 31 Factoren die een grote rol spelen Gender Meisjes krijgen vaker een academisch studieadvies 32 Factoren die een grote rol spelen Gender Meisjes krijgen vaker een academisch studieadvies Gender

Gender hangt samen met de inschatting van studiehouding We schatten de studiehouding van meisjes positiever in Zien we studiehouding als eerder vrouwelijk? 33 Resultaten: Spelen een beduidende rol Percepties Wiskundige vaardigheden Taalvaardigheden Feiten Sociale achtergrond of SES

Technische vaardigheden Studiehouding Etnische achtergrond Sociale vaardigheden Ondersteuning door ouders Gender Leerkracht-leerling relatie 34

Factoren die een beduidende rol spelen Taalvaardigheden Hoe hoger de leerkracht de taalvaardigheden inschat, hoe hoger de kans op een academisch studieadvies 35 Factoren die een beduidende rol spelen Taalvaardigheden Hoe hoger de leerkracht de taalvaardigheden inschat, hoe hoger de kans op een academisch studieadvies Taalvaardigheden De inschatting van de taalvaardigheden hangt

samen met SES, etniciteit en de inschatting van de ondersteuning door ouders 36 Factoren die een beduidende rol spelen Technische vaardigheden Hoe hoger de leerkracht de technische vaardigheden inschat, hoe kleiner de kans op een academisch studieadvies 37 Resultaten: Spelen een indirecte rol Percepties Wiskundige vaardigheden

Taalvaardigheden Feiten Sociale achtergrond of SES Technische vaardigheden Studiehouding Etnische achtergrond Sociale vaardigheden

Ondersteuning door ouders Gender Leerkracht-leerling relatie 38 Factoren die indirect een rol spelen Etnische achtergrond Etnische achtergrond heeft een invloed op het studieadvies, maar enkel via de inschatting van studiehouding en taalvaardigheden Studiehouding wordt hoger ingeschat bij etnische minderheden; taalvaardigheden worden lager

ingeschat bij etnische minderheden 39 Factoren die indirect een rol spelen Etnische achtergrond Etnische achtergrond heeft een invloed op het studieadvies, maar enkel via de inschatting van de studiehouding en de taalvaardigheden Etnische samenstelling school Op scholen met divers leerlingenpubliek kiezen leerlingen minder vaak een praktische studierichting Maar, op diverse scholen is het gedeeld verwachtingspatroon van leerkrachten over de leerlingen minder positief Door deze minder positieve verwachtingen van leerkrachten hebben leerlingen toch minder kans om te kiezen voor een academische studierichting 40

Resultaten: Spelen een beperkte rol Percepties Wiskundige vaardigheden Taalvaardigheden Feiten Sociale achtergrond of SES Technische vaardigheden Studiehouding Etnische

achtergrond Sociale vaardigheden Ondersteuning door ouders Gender Leerkracht-leerling relatie 41 Factoren die een beperkte rol spelen Ondersteuning door ouders De inschatting van de ondersteuning door de ouders heeft een invloed op het studieadvies,

maar hoofdzakelijk via de inschatting van de cognitieve & niet-cognitieve vaardigheden 42 Tot slot: Enkele reflecties Bewustzijn van criteria Totaalbeeld van leerlingen Vertekend advies Sociale achtergrond leerlingen 43

Wat doen we ermee? Enkele tools! Gelijkspel. Plug&Play pedagogische studiedag http://pro.vanbasisnaarsecundair.be/home/tools/plug-play Doel: als schoolteams nadenken over eigen leerkrachthandelen en schoolcultuur vanuit zeer concrete handvaten Veel bijscholingen kosten veel geld en haal je weinig uit. Deze studiedag is wel actief, lokt interactie uit, zet je aan tot denken. Het is gewoon interessant. Je voelt dat het dicht bij de leerkracht en de leerling staat. Wat doen we ermee? Enkele tools! Checklist breed studie- en schooladvies Doel: een houvast voor leerkrachten 3e graad om het advies het resultaat te laten zijn van een interactief en genuanceerd proces Wat doen we ermee? Enkele tools! Gespreksleidraad Ik denk 1B Doel: tips voor leerkrachten om in team, met ouders en leerlingen de

afweging voor 1B te maken Wat doen we ermee? Voorbeeldtraject Stedelijke basisschool ID 38 Pedagogische studiedag over OLB Deeltrajecten over B-stroom en zittenblijven Resultaten: gedeeld en gedragen visie en handelingskader voor B-stroom en afwegingskader voor zittenblijven Zittenblijven ID 38 Heeft de leerling de leerstof van het voorbije jaar voldoende verworven?

JA De leerling kan overgaan. NEE Kan de leerkracht van volgend jaar voldoende bieden? JA De leerling kan overgaan. NEE Laat de sociaalemotionele situatie en het welbevinden van de leerling dubbelen toe? NEE

Welke andere ondersteuning kan gegeven worden indien de leerling toch over gaat? JA Is er (in voldoende mate) een match met leerkracht en medeleerlingen? JA Leerlingen kan dubbelen. NEE Is er een oplossing bij een

parallelklas? Overgaan op 'maten en gewicht'? B-stroom ID 38 (...) Voor sommige leerlingen is de keuze voor de B-stroom de beste en meest positieve keuze. We bieden aan alle leerlingen zoveel mogelijk kansen om hun eigen talenten en sterktes te ontdekken. Ook voor leerlingen die niet alle einddoelen halen. We bereiden deze leerlingen zo goed mogelijk voor op een vlotte overgang naar 1B. We ondersteunen alle leerlingen en hun ouders door voldoende informatie te geven en schoolbezoeken te doen. In heel dit proces hebben we, bij alle leerlingen, in het bijzonder aandacht voor het welbevinden, de zelfredzaamheid en het positieve zelfbeeld van de leerling. (...) Presentaties van de slotconferentie www.transbaso.be

Praktijkvoorbeelden, tools, tips en stappenplannen voor professionals http://pro.vanbasisnaarsecundair.be Website voor kinderen en ouders www.vanbasisnaarsecundair.be

Recently Viewed Presentations

 • Building the School of the Future

  Building the School of the Future

  10 Things to Remember for your Debate. 3. Simplify & be direct. w. hen you plan. Use . point form/mind map notes. 2. Know the other side's argument. Look at it from their perspective. 1 . Listen, adapt and think...
 • St. Vincent's Clinically Integrated Network: Implementation Plan

  St. Vincent's Clinically Integrated Network: Implementation Plan

  Participate in Care Coordination services across the clinically integrated network while utilizing existing case management services in the hospital, ambulatory, ED, urgent care centers and SNF ...
 • The Reproductive System

  The Reproductive System

  Sperm are ejaculated from the epididymis, not the testes as many believe, and when a male is sexually stimulated and ejaculates, the smooth muscle in the epididymis walls contracts, expelling sperm into the next segment of the duct system, the...
 • TGn November 06 Dallas Plenary - IEEE Standards Association

  TGn November 06 Dallas Plenary - IEEE Standards Association

  TGn Opening Report Dallas, TX 802 Plenary - 13-17 November '06 Date: 2006-11-13 Authors: Name Company Address Phone email 5488 Marvell Lane, Santa Clara, CA, 95054
 • Overall Survival - GI Cancers

  Overall Survival - GI Cancers

  Attila Nakeeb, M.D., F.A.C.S. Department of Surgery Indiana University School of Medicine 7th Annual Symposium on Gastrointestinal Cancers St. Louis, Missouri
 • Gilles Martin-Morel Account Manager Airline Sales Africa Bamako

  Gilles Martin-Morel Account Manager Airline Sales Africa Bamako

  Amadeus aujourd'hui Gilles Martin-Morel Account Manager Airline Sales Africa Bamako 7 Avril 2006 Agenda Amadeus dans le monde Amadeus en Afrique et au Moyen Orient Les défis de l'industrie du tourisme et du voyage Notre portefeuille de solutions Les principales...
 • Overview - dot.state.ak.us

  Overview - dot.state.ak.us

  Department of Transportation Office of Inspector General Fraud Awareness Briefing for Alaska Department of Transportation Anchorage, Alaska July 13, 2010
 • Chemical Formulas and Chemical Compounds

  Chemical Formulas and Chemical Compounds

  Significance of a Chemical Formula . Molecular formulas . Number of atoms of each element in one molecule of a compound . C 2 H 6 . = ethane (2 carbon atoms, 6 hydrogen atoms) . Ionic Compounds . Represents...