La Llei D'Educació

La Llei D'Educació

LA LLEI DEDUCACI de CATALUNYA Serveis territorials al Valls Occidental Novembre 2009 Identificaci de la llei Llei 12/2009, de 10 de juliol, deducaci (DOGC 16 de juliol; entrada en vigor dia 17 de juliol de 2009) Antecedents i context Conferncia Nacional dEducaci (2002). Pacte Nacional per lEducaci (2006). Estatut dautonomia de Catalunya (2006). Llei orgnica 6/2006 de 19 de juliol de reforma de lEstatut de Catalunya. Art. 110, Art.111 i Art.112 (Aspectes competencials) Art.131 (Educaci)

Art.136 (Funci pblica) Art.84 (Competncies dels governs locals) Caracterstiques de la LEC (I) s una llei dabast integral que es refereix a tot el sistema educatiu no universitari. La LEC estableix el Servei dEducaci de Catalunya. La LEC estableix la carta de comproms educatiu. La LEC ressalta la importncia de la coresponsabilitzaci de ladministraci local. La LEC estableix lautonomia dels centres. Caracterstiques de la LEC (II) La LEC aposta per la millora de lxit escolar i de la continutat en els estudis postobligatoris. La LEC estableix mecanismes comuns a tots els centres pblics i privats sostinguts amb fons pblics per assolir una escolaritzaci equilibrada. La LEC estableix la creaci de zones educatives atenent a criteris de proximitat i coresponsabilitat. Crea una funci pblica docent prpia.

Caracterstiques de la LEC (III) Perqu lautonomia dels centres sigui possible, aquests han destar sotmesos a un procs permanent davaluaci que es far des dun organisme autnom: lAgncia davaluaci. Es refora el paper de les direccions, dotant-les de ms autonomia per decidir el seu projecte i la gesti del centre, tant del punt de vista econmic com des de la vessant del personal. Ttol I Dret a leducaci Obligatorietat: Educaci primria Educaci secundria obligatria Gratutat i universalitat Ttol I Art.5

Ttol IV Art.42 Ttol IX Art.200 () de 3 a 6 anys: Segon cicle deducaci infantil de 6 a 12 anys: educaci primria de 12 a 16 anys: educaci secundria obligatria PQPI: programes de qualificaci professional inicial Formaci professional de grau mitj Ttol II Rgim lingstic Garantir laprenentatge: Ttol II Art.10 Art.11

Art.12 Art. 11.4 * () Del catal com a llengua vehicular i daprenentatge. Del castell. Duna llengua estrangera (en acabar lescolaritzaci obligatria). En el marc dun projecte lingstic de centre. *Atenci lingstica individualitzada Ttol III Comunitat educativa C E o d

m u u c n a i t t i a v

t a Comunitat educativa i comunitat escolar Alumnat. Pares i mares. Professorat. Altres professionals educatius en el centre.

PAS. Representants municipal. Titulars dels centres privats. Administraci educativa. Administraci local. Altres agents territorials, socials. ... C E o s m c u

o n l i a t r a t Ttol III Art.19.1 Art.19.2 ()

Ttol III Carta de comproms Potencia la participaci de les famlies en leducaci dels seus fills/es. Les famlies hauran dacceptar una carta de comproms en el moment de matricular els seus fills/es en els centres. Les famlies shauran de comprometre a respectar-la i complir-la. Facilita la coherncia entre leducaci a lmbit familiar i leducaci escolar. Ttol III Captol I Art.20 Captol V Art.31 () Ttol IV

Servei dEducaci de Catalunya Els centres pblics i concertats tenen els mateixos drets i les mateixes obligacions. Escolaritzaci equitativa dels alumnes amb necessitats educatives especfiques. Uns marges similars per a lestabliment del projecte educatiu. Homologaci de les condicions de treball dels docents. Concreci de les vies de la gratutat de lescolaritzaci. Ttol IV Art.42.1 Art.42.2 Art.42.4 Art.42.5 Art.43 Art.44 () Ttol IV

Escolaritzaci equilibrada Es busca la coresponsabilitat entre els centres que presten el Servei dEducaci de Catalunya i els ens locals. LAdministraci fixar un percentatge mxim dalumnes amb NE especfiques per a cada mbit territorial . Aquest percentatge variar en funci de la composici demogrfica de cada mbit. A ms del concert, es propiciar la signatura dels contractes programa que implicar ms recursos econmics per a aquells centres que acullen determinada tipologia dalumnat. LOficina Municipal dEscolaritzaci. Comissi de Garanties dAdmissi en substituci de la comissi descolaritzaci. Art.46 Art.47 Art.48 ()

Ttol VI El centre educatiu Definici de centre educatiu. Classificaci dels centres: Centres educatius pblics(administraci pblica) i centres educatius privats (titularitat de carcter privat) Nova denominaci genrica: llar dinfants/escola bressol, escola, institut, institut escola Adscripci de centres Ttol VI Art.72 Art.73 Art.74 Art.75 Art.76 ()

Ttol VI Serveis educatius i de suport Suport i assessorament als centres. Orientaci sobre el procs descolaritzaci. Organitzaci d entorns daprenentatge. Vehicle de la formaci permanent. Dinamitzaci de projectes dinnovaci. Foment del treball en xarxa. Ttol VI Captol III Art.86 () Ttol VII Autonomia de centres Ttol VII mbits: autonomia pedaggica, autonomia Captol II

organitzativa i autonomia de gesti. Art.97 Art.98 Es basa en: Art.99 Un projecte educatiu. Art.100 Una major implicaci familiar en leducaci. Art.101 Art.102 Una assignaci de recursos pblics suficients. () Est associada: A una direcci escolar enfortida que lidera la comunitat escolar. A lavaluaci. Al retiment de comptes. Ttol IX Direcci dels centres educatius

Ttol IX El director o directora s el responsable de Captol I lorganitzaci, el funcionament i ladministraci Art.142.1 del centre, nexerceix la direcci pedaggica i s Art.142.2 Art.142.3 el cap de tot el personal. Art.142.9 () El director o directora t funcions de representaci, de gesti, de lideratge pedaggic i de lideratge de la comunitat escolar. Participa en lavaluaci de lexercici de les funcions del personal del centre. Impulsa lelaboraci i laprovaci de les normes dorganitzaci i funcionament. s autoritat pblica. Ttol X

Competncies dels ens locals Administraci educativa s lAdministraci de la Generalitat i actua per mitj del Departament. Els ens locals tenen la condici dAdministraci educativa en lexercici de les competncies prpies, dacord amb lEstatut, i en les que els son atribudes en aquesta llei. Participaci dels municipis en el govern dels centres educatius: Determinaci de loferta educativa. Procs dadmissi en els centres. Desenvolupament de programes de qualificaci professional inicial. Promoci i aplicaci de programes dirigits a alumnes i famlies. Participaci en la programaci general de lensenyament en els consells escolars. Altres Ttol X Captol I Art.156 Art.157

Art.158 Art.159 () Ttol X Zona educativa En el marc de les rees territorials es poden delimitar zones educatives atenent criteris de proximitat i coresponsabilitat: Constitueixen unitats de programaci de loferta educativa. Poden realitzar funcions de coordinaci de les actuacions del sistema educatiu i dels recursos humans i econmics que shi aportin. Les Zones Educatives en funcionament es regeixen a l'empara de dues resolucions. Resoluci EDU/3071/2008, de 3 doctubre i Resoluci EDU/2229/2009, de 28 de juliol Ttol X Captol VI

Art.176 () Ttol XI L Avaluaci del sistema (1) Procs dabast intern i dabast general que t per objecte descriure, analitzar, valorar i interpretar les poltiques, les institucions i les prctiques educatives amb lobjectiu de mantenir-les, desenvolupar-les o modificar-les Finalitats: Contribuir a millorar la qualitat, leficincia i lequitat del sistema educatiu. Analitzar i aportar informaci sobre el grau dassoliment dels objectius educatius. () Ttol XI Captol I Art.182 ()

Ttol XI L Avaluaci del sistema (2) Es defineixen lmbit, els principis, els procediments i les modalitats davaluaci Es crea lAgncia dAvaluaci i Prospectiva de lEducaci, ens de dret pblic amb personalitat jurdica prpia. Ttol XI Captol II Art.183 Art.184 Art.185 Art.186 Captol III Art.188 Art.190 ()

Recently Viewed Presentations

 • Newspapers Newspapers This powerpoint will cover: Daily newspapers
 • To our Our Officiant parents: support, and TheYour

  To our Our Officiant parents: support, and TheYour

  Mason Crowley-Johnson Ben Crossett . Nick Barr Ryan Barr. Our fabulous wedding party. The Boys. Entrance of our grandparents. Entrance of the groom's parents. Wedding party processional. Here comes the bride! Welcome and Statement of . Purpose ...
 • Breeds Review - WordPress.com

  Breeds Review - WordPress.com

  Chicken terms - matching. Giving birth. Baby. Young male. Mature male. Castrated male. Young female. Mature female. Chick. Pullet. Cockerel. Hen. Capon. Laying. Rooster
 • Risk Management 21st Annual ACEC-SC/SCDOT Meeting and Trade

  Risk Management 21st Annual ACEC-SC/SCDOT Meeting and Trade

  Recommended Email Policies. Every email and text is a representation of the entity and must be professionally written and suitable for publication to the owner, other designers, contractors, government authorities having jurisdiction, banks, bonding companies, and anyone else having interest...
 • 9.5 - The Small and Large Intestine

  9.5 - The Small and Large Intestine

  Egestion. The indigestible components of food such as cellulose help us feel full longer, can be important in the maintenance of healthy body weight, and help to retain some water in the large intestine which is important in the elimination...
 • The Liberal Arts and Engineering CE 479 Architectural

  The Liberal Arts and Engineering CE 479 Architectural

  DuRocher's Analysis of Milton's Pandemonium in Paradise Lost, II DuRocher 80, 81, 92, 93. "learn how thir greatest Monuments of Fame, / And Strength and Art are easily outdone / By Spirits reprobate" (PL 695-97, quoted in DuRocher 93) Okay,...
 • Mining the Milky Way Galaxy with SDSS

  Mining the Milky Way Galaxy with SDSS

  The Earth's center is not the center of the Universe Religion? The center of the Universe is near the Sun The rotation of the Earth accounts for the apparent daily rotation of the stars Copernicus' Model cont… The annual movements...
 • Exam Papers START By John Healy Search Engine

  Exam Papers START By John Healy Search Engine

  The main sources of heating for a dwelling is a boiler that provides hot water for an indirect cylinder and four radiators. With the aid of a comprehensive sketch, explain the complete layout of hot and cold services, indicating a...