2. Achub Fi PPT

2. Achub Fi PPT

Achub Fi Brwydr dros gyfiawnder: Stori Stephen Lawrence Maer cyfan yn dechrau ar noson o wanwyn ym 1993. Yn hwyr ar 22 Ebrill roedd myfyriwr Lefel A 18 oed or enw Stephen Lawrence ai ffrind Duwayne Brooks ar eu ffordd adref ar l treulior diwrnod gydai gilydd.. Roedd y bechgyn yn rhuthro i ddal bws yn ardal Eltham yn ne ddwyrain Llundain roedd Stephen eisoes yn hwyr pan ddaeth criw o bobl ifanc gwyn iw cyfarfod.

Ymosododd y criw arStephen. Gwyliodd Duwayne wedi rhewi ac mewn synod am funud cyn i un or criw ifanc gwyn redeg ar ei l. Yn llawn ofn ac adrenalin llwyddodd Stephen, gael ei hun yn rhydd wrth i Duwayne ei annog i redeg i ffwrdd. Ond roedd wedi ei guron wael ac yn gwaedun drwm. Ar l 200 llath disgynodd mewn pwll o waed ac yno bu farw. Cafwyd ymchwiliad gan y llywodraeth ac yna adroddiad or enw Adroddiad Macpherson. Dilynodd Deddf Cysyltiadau Hiliol (Diwygio) 2000 o ganlyniad i hyn. 2

Pam ydych chin meddwl y digwyddodd y llofruddiaeth yma? Rydw i am wybod Gydach partner awgrymwch 2 gwestiwn yr ydych chi am ei

ofyn am yr erthygl Trafodwch Mewn parau: Beth syn gwneud pob un ohonoch yn unigryw yn amgylchedd eich dosbarth? Beth syn debyg

rhyngoch chi a phobl eraill yn y dosbarth? ADBORTH 4 Beth yw Rhagfarn? Rhagfarn yw barn afresymol am berson neu grwp o bersonnau sydd wedii ffurfio ymlaen llaw heb

unrhyw wybodaeth wirioneddol or unigolyn neur grp. 5 Trafodwch A wnaethoch sn am unrhyw bwyntiau a allai arwain at wahaniaethu?

6 Gwahaniaethu yw . trin pobl yn wahanol ar sail eu haelodaeth gwirioneddol neu ganfyddedig o grp. Achosion gwahaniaethu???? Ffactorau Dylanwad

1 Dillad 2 Rhyw 3 Lliw gwallt

4 Cyfeiriadedd rhywiol 5 Diwylliant 6

Taldra/pwysau 7 Trawsrywiol 8 Anabledd/Teulu 9

Crefydd Annhe Eithaf Tebyg bygol Tebyd ol o Iawn 10 Lliw croen 11 Gweithion galed yn yr ysgol 12 Gwisgo sbectol

8 Gweithgaredd Cardiau Senario Gwahaniaethu Mewn parau/grwpiau darllenwch y cardiau senario. Trafodwch yn eich parau/grwpiau. Beth ddigwyddodd yn y senario? Pa fath o ragfarn sydd wedi digwydd? Sut ydych chin meddwl bod y cymeriad/au yn teimlo?

Beth fyddech chin cynghorir cymeriad/au i wneud? Beth fyddech chin cynghorir cymeriad/au i bedio gwneud? 9 1 Stori Anya and Joe 10 2 Stori Stacey

11 3 Stori Seren 12 4 Stori Jamie 13

5 Stori Kieran 14 6 Stori Tanya 15 7 Stori Margo 16

8 Stori Gareth 17 9 Story Ravi 18 10 Stori Kayleigh

19 Nawr ystyriwch y wybodaeth ganlynol: Dangosodd arolwg o bobl ifanc hoyw, lesbiaidd neu deurywiol a gynhaliwyd ym 1996 bod: 48% wedi profi trais treisgar 61% wedi dioddef aflonyddu 90% wedi cael eu galwn enwau oherwydd

eu rhywioldeb 50% o ymosodiadau treisgar yn ymwneud chyd fyfyrwyr 40% o ymosodiadau wedi digywdd yn yr ysgol Canfuwyd bod 60% o hunanladdiadau disgyblion yn y DU wedi eu cysylltun uniongyrchol i fwlio homoffobig. 21 A gawsoch chi eich synnu

gan y manylion hyn? Pleidlais ddosbarth Mewn parau trafodwch pam fod y grwpiau hyn yn debygol o ddioddef bwlio a thrais. Trafodwch unrhyw grwpiau eraill a all ddioddef bwlio. 22 Brwydro yn erbyn Hilaeth

Mewn parau awgrymwch 2 adeg posibl lle gall hiliaeth ddigwydd. Adroddwch yn l ir dosbarth. 23 Lenny Henry a

Hiliaeth Beth sydd angen i chi ei wneud yngln hiliaeth yw ei wrthod. Mae rhai pobl yn dweud Fydda i ddim yn gadael iddo effeithio arna i'. Ond maen rhaid i chi ddwued rhywbeth pan fyddwch yn meddwl fod rhywun yn bod yn fwriadol atgas. Mae grwpiau cyfoedion yn wahanol iawn wedir cyfan, mae nhwn ffrinidiau i chi! Felly, beth syn rhaid i chi ei

ddweud yw Rydw in anghyfforddus iawn gydar hiwmor yna ac yn ei weld yn atgas. Allwch chi roir gorau iddi?' Ac weithiau bydd coegni, fel Ydw, rydw in cario gwaywffyn gan fy mod yn dod o Dudley, ac fe fyddwn ni bob amser yn cerdded i lawr y stryd gyda gwaywffyn yn gweithio. Yn y byd go iawn gallwch gael eich brifo. Rhaid i chi weithredu cerdded allan, gwneud rhywbeth. Does dim rhaid i chi ddioddef. 24

Mewn parau trafodwch ac atebwch y cwestiynau canlynol: Yn y senario, ym mha ffordd profodd y cymeriad hiliaeth? Sut maer cymeriad yn teimlo? Beth ddylair cymeriad wneud? Beth all yr ysgol wneud i helpur cymeriad? Mae Ibraim yn fachgen du 13 oed sydd

wedi symud o Tunisia gydai rieni i ysgol yng Nghymru. Mae Saesneg gyn ail iaith iddo ac felly maen rhaid iddo gael cymorth ychwanegol gan adran anghenion dysgu ychwanegol yr ysgol. Mae wedi ei chael hin anodd gwneud ffrindiau oherwydd dy broblem iaith ac mae wedi cael ei alwn enwau gan ddisgyblon eraill. Maen fachgen mawr am ei oed ac yn amlwg ymhlith ei gyfoedion, a bydd yn mynd yn rhwystredig oherwydd y problemau cyfathrebu. Gall y

rhwystredigaeth yma olygu ei fod yn colli ei dymer, syn golygu ei fod yn mynd i drafferth yn yr ysgol. Maen teimlon ofnus ac yn unig ar adegau a chaiff ei adael allan fwyfwy gan ei gyfoedion. Maen teimlo nad ywn ffitio yn yr ysgol gan nad oes llawer o ddisgyblion yno sydd naill ain ddu neu ddim wedi eu geni yng Nghymru. Clywodd grp o fechgyn yn gwneud hwyl am ben ei acen yn yr ystafelloedd newid ac yn chwerthin am ben ei daldra, dywedodd un bachgen ei fod

yn drewi. Maen teimlo fel rhedeg i ffwrdd. Mae Svetlana yn ferch 15 oed o Rwmania a symudodd i fyw yng Nghymru yn ddiweddar gydai theulu. Mae ei thad yn feddyg ac mae ganddo ddisgwyliadau mawr gan ei ferch. Roedd hin nerfus iawn yngln dechrau yn ei hysgol newydd gan fod y pennaeth wedi dweud mai hi oedd y disgybl cyntaf iddynt ei gael o

Ddwyrain Ewrop. Gwnaeth ei nerfusrwydd iddi ymddangos fel na bai am fod gydar disgyblion eraill. Dechreuodd un ferch si ei bod yn Sipsi, ai bod yn byw mewn carafan ar dir gwastraff wrth y gamlas lleol. Wedi 5 wythnos nid oes neb yn siarad a hi oni bai i wneud rhyw sylw cas am ei

chefndir diwylliannol (yn l pob sn). Mae hin pryderun fawr am yr ysgol ac mae hyn yn cael effaith ar ei marciau. Mae Calvin yn fachgen 14 oed sydd wedi symud ysgol o fewn Abertawe, lle maen byw. Mae ei fam yn wyn ai dad o darddiad Asiaidd. Yn ddiweddar mae wedi clywed sylwadau amhleserus yn cael eu gwneud am ei dad gan rai or bechgyn hn yn dilyn noson rieni ddiweddar. Roedd y sylwadau hiliol wedi ei frifo. Ers y noson rieni mae wedi profi sylwadau hiliol amdano, rhain ei alwn derfysgwr. Maent yn gwneud hwyl am ei ben gyda disgyblion eraill sydd, er fod Calvin yn teimlo eu bod yn anghyfforddus gyda hyn, ddim yn ei

gefnogi. Mae ei ffrindiau wedi dweud wrtho am eu hanwybyddu. Yn ddiweddar cafodd ei ddilyn adref or ysgol gan griw o fechgyn, buont yn aros tu allan iw d yn gwneud hwyl am ei ben ac am ben ei deulu. Pan ddaeth ei dad allan dywedodd y bechgyn bethau atgas wrtho a rhedeg i ffwrdd. Mae Calvin yn teimlon ffwyfwy anhapus ac anniogel yn yr ysgol ac yn ei gymuned. Yn ddiweddar mae wedi derbyn negesuon testun cs ac mae sylwadau anfoesgar wedi cael eu postio ar ei dudalen Facebook. Roedd rhai or negeseuon yn fygythiol eu natur. Bellach mae Calvin wedi bod yn teimlon anhapus ac anniogel tra yn yr ysgol ac yn ei gymuned.

Beth all ysgolion eu gwneud i leihau achosion o hiliaeth? Datrysiad Ch Mewn grwpiau mapiwch eich syniadau Am fwy o wybodaeth ewch i www.schoolbeat.org

Recently Viewed Presentations

 • 3001 Double Full Moon Night The Garden of

  3001 Double Full Moon Night The Garden of

  Oxygen The Fifth Man Personal Agendas To Dream in the City of Sorrows The Shadow Within Blood Oath Accusations The Touch of Your Shadow, the Whisper
 • The Common Core: College and Career Readiness for Every Student

  The Common Core: College and Career Readiness for Every Student

  Archetype. Epic Poetry. Mythology. Odyssey. Pre-CCLS: Vocabulary selections for The Odyssey would focus specifically on Tier 3 words with little to no direct instruction of Tier 2 words. Tier 3 (domain specific) vocabulary are often well-supported instructionally as they are...
 • National Gallery Daytime Meetings and Events

  National Gallery Daytime Meetings and Events

  Conference Room 1 is the largest conference space in the Conference Suite. It is perfect for business meetings or workshops accommodating up to 75 theatre-style, with natural light and in-built audio-visual equipment.
 • #HeyScientistMel

  #HeyScientistMel

  This is the very second episode of Hey scientist mel. A podcast where I talk about all of the science things. Speaking science by revealing relevance, boosting literacy, and sparking that passionate curiosity in you one fun show at a...
 • Environmental Remote Sensing Lecture 5: Image Classification

  Environmental Remote Sensing Lecture 5: Image Classification

  Times New Roman Arial StarBats Default Design Environmental Remote Sensing Lecture 5: Image Classification Basis for 'classifying' Spatial Pattern Recognition attempt to make use of spatial context to distinguish between different classes e.g. measures of image texture, shape descriptors derived...
 • 18 - G-w

  18 - G-w

  Place concrete forms. Perform finishing operations, including screeding, edging and jointing, floating, brooming, and form removal. Describe three basic types of joints used in concrete construction.
 • The Excretory System - Crestwood Middle School

  The Excretory System - Crestwood Middle School

  The Excretory System The Excretory System - All the tissues and organs that are involved in the removal of waste products from the body. I. Parts of the Human Excretory System: A. The Urinary System- Excretes water, nitrogenous wastes and...
 • Sterling Partners Investment Thesis Challenge 7.0 (2018) Info

  Sterling Partners Investment Thesis Challenge 7.0 (2018) Info

  Students may apply to and participate in both SPITC and the PE/VC Lab (through an internship with a different firm); however, only one course credit will be given. Be aware that the PE/VC Lab covers a broad range of topics...