ภาพนิ่ง 1 - ecpe.nu.ac.th

ภาพนิ่ง 1 - ecpe.nu.ac.th

Indicating Instrumen DArsonval - Ammeter - Voltmeter - Ohmmeter - Multimeter , , Piyadanai Pachanapan, 303251 Electrical Instruments & Measurements, EE&CPE, NU Multimeter

DC Ammeter DC Ammeter (DC Ammeter) DArsonval (PMMC) A (range) DArsonval ( ) Piyadanai Pachanapan, 303251 Electrical Instruments & Measurements, EE&CPE, NU (PMMC) A

R m I m Im Rm +Vm - (Ifs = ( DC Ammeter R m

I m DC Ammeter RShunt, Rsh > R sh Piyadanai Pachanapan, 303251 Electrical Instruments & Measurements, EE&CPE, NU Vm I m Rm

Ish Rsh Rsh + + Vm Vsh - - Vsh Vm I I m I sh

Vsh Rsh I sh Rsh I m Rm I sh I I m I m Rm I sh Im Rm I Im

n Im n .I RI sh m Im Rsh Rm I Im Im Rsh Rm n.I m I m

Im Rm I m n 1 1 Rm n 1 1 Rsh 1 mA 100 I 0 I 100 mA sh Rsh Im = 1 mA

Rm = 100 Piyadanai Pachanapan, 303251 Electrical Instruments & Measurements, EE&CPE, NU I Ish Im = 1 mA Rsh I sh I I m Rm = 100 100 1 99 mA

V Rsh sh I sh I m Rm I sh 1 mA 100 99 mA 1.01 2 99 ohm

0.1 mA 1 ohm I 0.5 0.1 mA 0.05 mA m Piyadanai Pachanapan, 303251 Electrical Instruments & Measurements, EE&CPE, NU Vm I m Rm 0.05 mA 99 Vm I sh

Rsh 4.95 mV 4.95mV 1 4.95 mA I I sh I m 4.95 mA + 0.05 mA 5 mA (Swamping Resistance) (Cu) (Mn) - (I2R)

Piyadanai Pachanapan, 303251 Electrical Instruments & Measurements, EE&CPE, NU Single Shun (Selector Sw (Make before Break Switch) Piyadanai Pachanapan, 303251 Electrical Instruments & Measurements, EE&CPE, NU Ayrton Shu Universal Shunt Im

Rm Rsh Rc Rb I2 I3 I1 + Ra I1 I1 -

Ra, Rb, Rc (I1, I1 Rsh1 Im Rm Rsh1 Rc Rb I2 I3 I1 +

Ra I1 Rsh1 = Ra + Rb + Rc ( I1 - I m ) Rsh1 = I m Rm I m Rm Rsh1 = ( I1 - I m ) I1 I m Rm Rsh1 = Ra + Rb + Rc = ( I1 - I m ) I2 Rsh2 Im

Rm Im Rm Rsh2 Rc Rsh2 Rb I2 I2 I3 I2 + Ra Ra

I1 - Rc I2 I2 + Rsh 2 = Rc + Rb Rb - I2 Im

Rm Ra ( I 2 - I m ) Rsh 2 = I m ( Ra + Rm ) Rsh2 Rc Rb VRb +Rc = VRm +Ra I2 I2 I 2 Rsh 2 - I m Rsh 2 = I m Ra + I m Rm

I2 Ra = Rsh1 - Rb - Rc = Rsh1 - ( Rb + Rc ) + - = Rsh1 - Rsh 2 I 2 Rsh 2 - I m Rsh 2 = I m ( Rsh1 - Rsh 2 ) + I m Rm = I m Rsh1 - I m Rsh 2 + I m Rm Rsh2 sh2

I 2 Rsh 2 = I m Rsh1 + I m Rm I m ( Rsh1 + Rm ) Rsh 2 = I2 Ra Ra = Rsh1 - Rsh 2 I3 Rsh3 Im Rm Im Rsh3 Rc Rb Ra

Rsh3 I3 Rb I2 I3 I3 Rm + I1 - Ra

Rc I3 I3 + Rsh 3 = Rc I3 - Im Rm Rb Ra

( I 3 - I m ) Rsh 3 = I m ( Rm + Ra + Rb ) Rsh3 Rc VRc = VRm +Ra +Rb I 3 Rsh 3 - I m Rsh 3 = I m Rm + I m Ra + I m Rb I3 I3 I3 + - Ra + Rb + Rc = Rsh1 Ra + Rb = Rsh1 - Rc = Rsh1 - Rsh 3

I 3 Rsh 3 - I m Rsh 3 = I m ( Rsh1 - Rsh 3 ) + I m Rm = I m Rsh1 - I m Rsh 3 + I m Rm Rsh3 2 I 3 Rsh 3 = I m Rsh1 + I m Rm I m ( Rsh1 + Rm ) Rsh 3 = I3 = Rc ** , Rsh3 (Rc) Rb Rb = Rsh 2 - Rsh 3 Rb = Rsh 2 - Rc

Ayrton Shun I1 () I m Rm Rsh1 = Ra + Rb + Rc = I1 - I m 1 = Rm n - 1 I2 I m ( Rm + Rsh1 ) Rsh 2 = Rb + Rc = I2 Ra = Rsh1 - Rsh 2

Piyadanai Pachanapan, 303251 Electrical Instruments & Measurements, EE&CPE, NU Ayrton Shun I3 () I m ( Rm + Rsh1 ) Rsh 3 = Rc = I3 Rb = Rsh 2 - Rsh 3 I4, I5 Rsh4, Rsh5 I2, I3 Piyadanai Pachanapan, 303251 Electrical Instruments & Measurements, EE&CPE, NU 3 Ra, Rb, Rc Ayrt Im=100 mA Rm=1 kW

+ Rsh Rc + I3 1A Rb I2 100mA Ra I1 10mA Piyadanai Pachanapan, 303251 Electrical Instruments & Measurements, EE&CPE, NU Im=100 mA

Rm=1 kW + Rsh Rc + I3 1A Rb I2 100mA Ra I1 10mA I1 (10 mA) Im

Rsh1 = Ra + Rb + Rc = Rm I1 - I m 100 mA = 1 kW 10 mA - 100 mA = 10.1 W I2 (100 mA) Ra Rsh2

I m ( Rm + Rsh1 ) Rsh 2 = Rb + Rc = I2 100mA ( 1 kW+ 10.1 W) = 100 mA = 1.01 W Ra = Rsh1 - Rsh 2 = 10.1W- 1.01W = 9.09 W I3 (1 A) Rc (Rsh3 ) Rb I m ( Rm + Rsh1 ) Rsh 3 = Rc = I3 100mA ( 1 kW+ 10.1 W) = 1A = 0.101 W

Rb = Rsh 2 - Rsh 3 = 1.01W- 0.101W = 0.101 W Ayrton Shunt Im=100 mA Rm=1 kW + Rsh 0.101 W + 0.909 W I3 1A 9.09 W

I2 100mA I1 10mA nsertion Effects, Ammeter Loading E / Piyadanai Pachanapan, 303251 Electrical Instruments & Measurements, EE&CPE, NU R1 X

Ie E E Ie = R1 Y R1 E X Im Rm

Y E Im = R1 + Rm 4 Rc 78 Ohm Ra=1 kW E=3V Rb=1 kW Rc=1 kW

Piyadanai Pachanapan, 303251 Electrical Instruments & Measurements, EE&CPE, NU E I= Ra +( Rb // Rc ) Ra=1 kW E 3V I Rb=1 kW Rc=1 kW E = Rb Rc

Ra + Rb + Rc 3V = 1 kW 1 kW 1 kW+ 1 kW + 1 kW 3V = 1 kW+ 0.5 kW = 2 mA Ra=1 kW E

3V 2mA Rb=1 kW Rc=1 kW Rb I Rc = I Rb + Rc 1 kW = 2 mA

1 kW+1 kW = ( 0.5) 2 mA (Current Divider) Rc = 1 mA E I= Ra +( Rb // ( Rc + Rm ) ) Ra=1 kW I

E 3V Rb=1 kW Rc=1 kW Rm= 78 W E = Rb ( Rc + Rm ) Ra + Rb + Rc + Rm 3V =

1 kW 1.078 kW 1 kW+ 1 kW + 1.078 kW 3V = 1 kW+ 0.519 kW = 1.975 mA Ra=1 kW I =1.975mA E 3V Rb=1 kW Rc=1 kW Rm= 78 W

Rb I Rc = I Rb +( Rc + Rm ) (Current Devider) Rc

1 kW = 1.975 mA 1 kW+1.078 kW = 0.95 mA (Percentage of Error Xt - Xm % Error = 100 Xt = 1 mA - 0.95 mA 100 1 mA

= 0.05 mA 100 1 mA = 5% Rsh (Rin) Rin Rin = Rm // Rsh Rm Rsh Rin = Rm + Rsh (Friction Error)

(Temperature Error) Piyadanai Pachanapan, 303251 Electrical Instruments & Measurements, EE&CPE, NU ()

Piyadanai Pachanapan, 303251 Electrical Instruments & Measurements, EE&CPE, NU DC Voltmeter (DC Voltmeter) DArsonval (PMMC) ImRm Rs DArsonval meter (limit) Piyadanai Pachanapan, 303251 Electrical Instruments & Measurements, EE&CPE, NU DC Voltmeter (Sensitivity ; S)

1 1 S= S = ( W/ V ) I I fs m ( W/ V ) S - I

I - (A) fs m Piyadanai Pachanapan, 303251 Electrical Instruments & Measurements, EE&CPE, NU 5 100 mA 1 S = I m 1 S= 100 mA 106

S= 100 kW = 10 V Piyadanai Pachanapan, 303251 Electrical Instruments & Measurements, EE&CPE, NU 6 Rs Rs 50 V Ifs= 500 mA Im Rm=1 kW Piyadanai Pachanapan, 303251 Electrical Instruments & Measurements, EE&CPE, NU Rs

+ 50 V - Im + Vm - : Ifs= 500 mA Vm = I fs Rm Rm=1 kW = 500mA 1 kW = 0.5 V

I m Rs = 50 V - Vm 50 V - Vm Rs = I fs ( I m = I fs ) 50 V - 0.5 V = 500 mA 49.5 V = 500 10- 6 A = 99 kW 7 Rs1, Rs2, Rs3 Rs1

Rs2 + - Rm=1 kW Rs3 Ifs= 50 mA 10V 3V 30V + Piyadanai Pachanapan, 303251 Electrical Instruments & Measurements, EE&CPE, NU 3 V, Rs1 Rs1 + - Rm=1 kW Ifs= 50 mA +3

3 V = I fs ( Rs1 + Rm ) 3V ( Rs1 + Rm ) = I fs V- 3V = 50 mA = 60 kW Rs1 = 60 kW- Rm = 60 kW- 1 kW = 59 kW 10 V, Rs2 Rs2 + - Rm=1 kW

Ifs= 50 mA 10 V = I fs ( Rs 2 + Rm ) 10 V ( Rs 2 + Rm ) = I fs +10 V- 10 V = 50 mA = 200 kW Rs 2 = 200 kW- Rm = 200 kW- 1 kW = 199 kW 30 V, Rs3

Rs3 + - Rm=1 kW Ifs= 50 mA 30 V = I fs ( Rs 3 + Rm ) 30 V ( Rs 3 + Rm ) = I fs +30 V- 30 V = 50 mA = 600 kW Rs 3 = 600 kW- Rm = 600 kW- 1 kW

= 599 kW (Multiple Range 59 kW + - Rm=1 kW 599 kW Ifs= 50 mA 199 kW 10V 3V 30V + - (Universal

Piyadanai Pachanapan, 303251 Electrical Instruments & Measurements, EE&CPE, NU C Voltmeter Universal Type Rs3 Rs2 Rs1 + - Rm Ifs V3 V2

V1 + - 8 Ra, Rb, Rc Rc Rb Ra 10V 30V 3V + Rm=1 kW Ifs= 50 mA + -

Piyadanai Pachanapan, 303251 Electrical Instruments & Measurements, EE&CPE, NU 3 V, Ra Ra 3 V = I fs ( Ra + Rm ) + Rm=1 kW Ifs= 50 mA + 3V 3V ( Ra + Rm ) = I fs - 3V

= 50 mA = 60 kW Ra = 60 kW- Rm = 60 kW- 1 kW = 59 kW 10 V, Rb Rb Ra 10 V = I fs ( Ra + Rb + Rm ) + + Rm = 1 kW Ifs

= 50 mA 10 V ( Ra + Rb + Rm ) = - 10 V I fs 10 V = 50 mA = 200 kW Rb = 200 kW- Rm - Ra = 200 kW- 1 kW- 59 kW

= 140 kW 30 V, Rc 30 V = I fs ( Rc + Rb + Ra + Rm ) Rc Rb Ra + + Rm 1 k Ifs 50 mA - ( Rc + Rb + Ra + Rm ) =

- 30 V R c 30 V I fs 30 V = 50 mA = 600 kW = 600 kW- Rm - Rb - Ra = 600 kW- 1 kW- 140 kW- 59 kW = 400 kW (Sensitivity)

3 V Ra + Rm S= V 60 kW = 3V kW = 20 V 10 V Rb + Rm S= V 200 kW

= 10 V kW = 20 V 30 V Rc + Rm S= V 600 kW = 30 V kW = 20 V (Voltmeter Loa

Loading Effect Piyadanai Pachanapan, 303251 Electrical Instruments & Measurements, EE&CPE, NU E Ie X

VR1 = I e R1 R1 =E Y X E Im R1 Rm Y E Im = R1 // Rm

VR1 = I m R1 E = R1 R1 // Rm Rs Rs (R ) in Im Rin = Rm + Rs

Ifs= 500 mA Rm Rm=1 kW 9 RB Meter :S =20 kW/V , R =1.5 kW, range = 10 V m E 30V RA= 25 kW RB = 5 kW Piyadanai Pachanapan, 303251 Electrical Instruments & Measurements, EE&CPE, NU

Rs RB RB Rs Rs Rm Rs + Rm S= V Rs + Rm = SV k = 20 10 V V = 200 kW Rm = 1.5 kW Rs = 200 kW- Rm

= 200 kW- 1.5 kW = 198.5 kW RB E 30V RA= 25 kW RB = 5 kW RB VRB = E RA + RB (Voltage Divider)

5 kW = 30 V 5 kW+ 25 kW =5 V RB RA= 25 kW E 30V RB = 5 kW RB(new)= R

B RB(new) Rs=198.5 kW =1.5 kW Rm // ( Rs + Rm ) RB ( Rs + Rm ) = RB +( Rs + Rm ) 5k 200k = 5k + 200k = 4.88 kW

RB RB ( new) VRB (new) = E RA + RB ( new) 4.88 kW = 30 V 5 kW+ 4.88 kW = 4.9 V

Xt - Xm % Error = 100 Xt = = 5 V - 4.9 V 100 5A 0.1 V 100 5V = 2%

Loading Effect Rm+Rs > Error Piyadanai Pachanapan, 303251 Electrical Instruments & Measurements, EE&CPE, NU +Rs > Error RS Rs Rm 100 k Rm RX (new) 90.91 k X

RS E RX = 1000k Rs Rm 10 k Rm Y RS RX ( new) 9.9 k Rs Rm 1 k Rm RX (new) 0.999 k Ohmmeter

(Ohmmeter) DArsonval Piyadanai Pachanapan, 303251 Electrical Instruments & Measurements, EE&CPE, NU (Ohmmeter) 2 - - R% 0.1R%

Ifs Rm 0.9R% E X Y R Ohmmeter RS E Rx

Radj 3 1. 2. () Piyadanai Pachanapan, 303251 Electrical Instruments & Measurements, EE&CPE, NU R1 I Rm Rx Im

V R I E R1 ( Rm DArsonval Rx X Y (Open Circuit, R1 I Rm I I m 0

Rx Im E X Y (Short Circuit, R1 I Rm Rx Im E I I m I fs R1 Rm

E RT E X Y ( = 0 < Rx < R1 I Rm Rx Im E E I

R1 Rm Rx RT Rx 0 E X Y ( = 0 < Rx < E I RT Rx E I fs RT

I (Im) Ifs (D) R I E R D I fs T E RT Rx T RT Rx

Rx Rx RT RT D 1 D RT D D

Radj 1k 0 R Rm 2k Ifs Im 5V I fs 3 k 1.67 mA E=5V E 4 V Radj

Radj 1k Radj Rm 2k Ifs Im Radj 0.39 k Rm 2k Ifs E=4V 4V I fs 3 k 4V

2 k 0.39 k 1.67 mA Im 1.33 mA E=4V 10 0.25Ifs, 0.5Ifs, R% 0.75Ifs Ifs=1mA 0.1R% 0.9R% Rm=100Ohm X

E=3V Rx Y Piyadanai Pachanapan, 303251 Electrical Instruments & Measurements, EE&CPE, NU Radj Radj Rx = 0 ( D = 1 , Ifs = 1 mA E RT = Radj + Rm = I E = I fs 3V = 1 mA

= 3 kW Radj = 3 kW- Rm = 3 kW- 0.1 kW = 2.9 kW I = 0.25 Ifs D = 0.25 1 D Rx RT D 1- 0.25 = 3 kW

0.25 = 9 kW I = 0.5 Ifs D = 0.5 1 D Rx RT D 1- 0.5 = 3 kW 0.5 = 3 kW I = 0.75 Ifs D = 0.75 1 D

Rx RT D 1- 0.75 = 3 kW 0.75 = 1 kW 9 kW 3 kW 1 kW 11

1.5 V ( R2 ( W = 15 k x R1 10 kW R2 5 kW Rx Rm=1 kW Im=100 mA

E=1.5V 2 ( R1 + R2 + Rm = RT E = I AA Rx = 0 I = 100 Ifs = RT E R2 = - R1 - Rm I fs 1.5 V

= - ( 10 kW) - ( 1 kW) 100 mA = ( 15 kW) - ( 10 kW) - ( 1 kW) = 4 kW 15 k W RT D RT Rx 15k 15k 15k = 0.5 15 kW

12 11 1. R2 ( W = 15 k R1 10 kW R2 5 kW Rm=1 kW Rx Im=100 mA E=1.5V1.1 V

2 ( R1 + R2 + Rm = RT E = I AA Rx = 0 I = 100 Ifs = RT E R2 = - R1 - Rm I fs 1.1 V = - ( 10 kW) - ( 1 kW)

100 mA = ( 11 kW) - ( 10 kW) - ( 1 kW) = 0 kW 15 k W RT D RT Rx 11k 11k 15k = 0.423 1 D

Rx RT D 1 0.423 15k 0.423 = 20.46 kW Im Iadj IT Rm E IT = Rx + R1 +( Radj // Rm )

Vm Radj R1 Rx Radj // Rm << R1 E IT Rx + R1 Vm IT ( Radj // Rm ) Im = = Rm Rm Piyadanai Pachanapan, 303251 Electrical Instruments & Measurements, EE&CPE, NU

Piyadanai Pachanapan, 303251 Electrical Instruments & Measurements, EE&CPE, NU R1 Rx I

Rm Im E Piyadanai Pachanapan, 303251 Electrical Instruments & Measurements, EE&CPE, NU 13 kW kW 15k 15 45k 150 5k R1= 14 kW I Rm=1 kW Rx

Im=100 mA E=1.5V Piyadanai Pachanapan, 303251 Electrical Instruments & Measurements, EE&CPE, NU R D = 0.5 RT D= RT + Rx RT 0.5 = RT +150kW RT = 150 kW RT = Rm + R1 R1 = RT - Rm = 150 kW- 1 kW

= 149 kW 150k R1=149 kW I Rm=1 kW Rx Im=100 mA E=1.5V 14 15 Ohm R1=14 kW

I Rx R2 Rm=1 kW 15 kW Im=100 mA E=1.5V Piyadanai Pachanapan, 303251 Electrical Instruments & Measurements, EE&CPE, NU R1=14 kW I Rx R2 Rm=1 kW 15 kW Im=100 mA

E=1.5V RT R2 // R1 Rm 15 14 k + 1 k 15 + 14 k + 1 k 14.98 15.0 1 D Rx RT D 1 0.5 15 0.5 15

Im D = 0. Rm Vm IT Iadj Radj R3 x 100 R2 x 10 R1 x1 X1

Rh 1 X 10 Rh 10 X 100 Rh 100 Rx A B Piyadanai Pachanapan, 303251 Electrical Instruments & Measurements, EE&CPE, NU (Shunt Ohmmete R1 A Rm

E Rx Im S V R I B R1 ( Rm DArsonval Rx (Shunt Ohmmete

Piyadanai Pachanapan, 303251 Electrical Instruments & Measurements, EE&CPE, NU X Y (Short Circuit, R1 Rm E I m 0 Im S

X Y (Open Circuit, R1 Rm E Im S E I m I fs R1 Rm E RT

X Y ( = 0 < Rx < R1 I E Rm Im S R1 I E

Rm Rm // Rx Im S Rx E E I Rx Rm R1 Rm // Rx R1 Rx Rm Rx Rx I m

I Rx Rm Rx E Rx Rm R Rx Rm 1 R R x m X Y ( = 0 < Rx < R1 I

E Rm Im S Rx ERx Im R1 Rm Rx Rm Rx 0 X Y ( = 0 < Rx <

ERx Im R1 Rm Rx Rm Rx E I fs RT Im Ifs (D) Im D I fs ERx R1 Rm Rx Rm Rx E R1 Rm

Rx R1 Rm Rx R1 Rm Im D I fs Rx RR Rx 1 m R1 Rm Rx Rx R p - RR (R1 // Rm)

Rx p D - D R R 1 D p x 15 0.25D, 0.5D, R1 0.75D

E 1.5 V Rm= 1 kW Rx Im= 100 mA Piyadanai Pachanapan, 303251 Electrical Instruments & Measurements, EE&CPE, NU R1 Rx = ( D = 1 , Ifs = 100 E I m I fs R1 Rm E RT I fs

E RT = 1.5 V 100 mA = 15 kW R1 = 15 kW- Rm = 15 kW- 1 kW = 14 kW I = 0.25 Ifs D = 0.25

Rx D R p 1 D R p R1 // Rm R1 Rm R1 Rm 14 k 1 k 14 k + 1 k 933.33 Rx D R p

1 D 0.25 933.33 1 0.25 311.11 I = 0.5 Ifs D = 0.5 Rx D R p 1 D 0.5 933.33 1 0.5 933.33 I = 0.75 Ifs D = 0.75 Rx D R p

1 D 0.75 933.33 1 0.75 2.8 k 311.11 933.33 2.8 k Im Rs Rm Radj

Rsh1 x1 x 10 Rsh2 Rsh3 IT x 100 E Rx A B Piyadanai Pachanapan, 303251 Electrical Instruments & Measurements, EE&CPE, NU

(Standard Resistor, Rs) Piyadanai Pachanapan, 303251 Electrical Instruments & Measurements, EE&CPE, NU X Y (Short Circuit, VRm VRAdj E I m I fs X Y (Open Circuit, I m 0

X Y ( = 0 < Rx < IT E Rm RAdj // Rs Rx Rs Im IT Rm RAdj Rs Rs E Im

Rm RAdj Rs Rm RAdj // Rs Rx 16 Rx = 24 R x1 E = 1.5 V 14 kW R1 9.99 kW Rx RS RAdj

2.875 kW Rm= 3.82 kW 10 kW Im= 37.5 mA R1 90 + 900 + 9 k 9.99 k 24 Im Rx = E = 1.5 V 14 kW Rx IT R1 9.99 kW

RS RAdj 2.875 kW Rm= 3.82 kW 10 kW Im= 37.5 mA E IT Rx 14 k R1 RAdj Rm // Rs E 24 14 k 9.99k 2.875k 3.82k //10 31.254 mA Rs Im

IT Rs R1 RAdj Rm 10 31.254 mA 10 16.685 k 18.72 A Im D I fs 18.72 A 37.5 A 0.5 Multimeter

(Multimeter) Piyadanai Pachanapan, 303251 Electrical Instruments & Measurements, EE&CPE, NU nalog Multi-meter RM IM RSH3 RSH2 R1

RSH1 RS1 I3 V1 I2 V2 I1 V3 Rx1 + ( - ) COM RZ RS2 E

RM IM RSH3 RSH2 RSH1 I3 I2 I1 + ( - ) COM RM IM

RSH3 RSH2 RS1 RSH1 I3 V1 I2 V2 I1 V3 Rx1 + ( - ) COM RS2

RM IM RSH3 RSH2 R1 RSH1 Rx1 ( - ) COM RZ E The End

Recently Viewed Presentations

 • Producing and Distributing Goods and Services

  Producing and Distributing Goods and Services

  Producing and Distributing Goods and Services4P: Product and Placement. Chapter. 13(Chapter 12 in the book) ... Materials and component parts are finished business goods that become part of a final product. ... (Dove soap gives an impression of mildness)
 • Tackling Obesity- Challenging midwives to be positive role

  Tackling Obesity- Challenging midwives to be positive role

  Associated with over half the total of maternal deaths in the UK (RCM, 2010) Confidential Enquiries into Maternal and Child Health (Lewis & Drife, 2004, Lewis, 2007, Lewis 2011) 2000-2002 CEMACH report 30% maternal deaths were in obese women. 2003-2005...
 • Reproduction Unit - Ms. Brunson&#x27;s Science Classes

  Reproduction Unit - Ms. Brunson's Science Classes

  Protogynous - female first (doesn't make sense to be male till your big enough to protect your group) Protandrous - male first (females are bigger to hold more eggs) Author
 • The Formation of Western Europe, 8001500 CHAPTER 14

  The Formation of Western Europe, 8001500 CHAPTER 14

  14 CHAPTER The Formation of Western Europe, 800-1500 910 Benedictine Abbey founded at Cluny, France. 987 Capetian dynasty begins in France. 1066 Norman invasion of England. 14 CHAPTER Time Line 800 1500 HOME The Formation of Western Europe, 800-1500 1453...
 • Species imperator (Angel fish)

  Species imperator (Angel fish)

  In shallow waters of less than 20 m deep, very seldom below 50 m; generally near coral reefs. Social organizations in this group vary from monogamy, harems, promiscousity, and lekking (Ref. 38726). Several species are protogynous hermaphrodites engaging in 'haremic'...
 • Food Safety in India: Current Status

  Food Safety in India: Current Status

  FOOD SAFETY IN INDIA: CURRENT STATUS. Dr. N. N. Zade. ... The Indian food industries sales turnover is Rs 140,000 crore (1 crore = 10 million) annually as at the start of year 2000. ... Safeguard consumers' expectations of substance,...
 • WOLFGANG AMADEUS MOZART (17561791) IVLJENJE IN DELO OPERA

  WOLFGANG AMADEUS MOZART (17561791) IVLJENJE IN DELO OPERA

  WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756‒1791) ŽIVLJENJE IN DELO OPERA KLAVIRSKA GLASBA SIMFONIJE… Mozartova potovanja Središča duhovne kulture Munchen - Dunaj - nemška mesta - Pariz - London - Nizozemska - Italija Odmevni koncerti Potovalni instrument - KLAVIKORD MISELNI SVET DOBE Razsvetljensko...
 • Managerial Economics - Pepperdine University

  Managerial Economics - Pepperdine University

  Stackelberg Duopoly has two firms controlling a large share of the market, and they compete by one firm first setting its output (or output capacity). Then, the other firm, then price is determined by demand. Example 1: Stackelberg Duopoly.