1.-6. lekce - VKOL

1.-6. lekce - VKOL

Zklady katalogizanch pravidel AACR2R + MARC 21 selekn daje PhDr. Libue Machaov Vdeck knihovna v Olomouci Standardy Pravidla AACR2R soubor metodickch pokyn, co a jak zapsat

Formt - kam zapsat (UNIMARC, UNIMARC/Autority, MARC 21, MARC 21/Autority) Bze nrodnch autorit: http://sigma.nkp.cz/F Katalogizan politika Na strnce NK: O knihovn Zpracovn fond Katalogizan

politika: http://www.nkp.cz/pages/page.php 3?page=fond_standard1.htm Portl autorit: http://autority.nkp.cz/ Zkratky http://www.nkp.cz/pages/fond_def_ zkra.htm Nepouvme zkratky, kter zde nejsou

uveden, ani: Seznam zkratek pro jmenn a vcn popis. - Praha : NK, 1994. -- (Edice Standardizace ; . 2). Pouvme: AACR2R/UNIMARC : schvlen esk interpretace. - Praha : NK, 1999. -(Edice Standardizace ; . 18). Volba seleknch daj Selekn daje tvo pstupovou cestu k zznamu a u v lskovm, tak i

v elektronickm katalogu: jmenn selekn daje korporativn zhlav nzvov selekn daje hlavn zhlav vedlej zhlav Hlavn zhlav Hlavn zhlav je tvoeno pro osobu, nebo korporaci s hlavn

odpovdnost; pro akci nebo unifikovan nzev Sprvnou podobu jmna ovujeme - peme vdy ve stejn (autoritn) podob (soubor nrodnch autorit) http://sigma.nkp.cz/F Hlavn zhlav Hlavn zhlav me bt v zznamu jen jedno

Osoba s hlavn odpovdnost pole 100 Korporace s hl. odpovdnost pole 110 Akce - pole 111 Unifikovan nzev pole 130 daje o odpovdnosti x selekn daje Zatmco daje o odpovdnosti pebrme pesn tak, jak jsou

na tituln strnce uvedeny (peme do 245c), selekn daje uvdme ve formalizovan (autoritn) podob daje o odpovdnosti x selekn daje dlo jednoho autora Prvn daj o odpovdnosti povinn selekn daj hlavn zhlav pole 100

dal daj o odpovdnosti monost zapsat jako vedlej zhlav, povaujeme-li to za vznamn pole 700 Nap. / napsala Astrid Lindgrenov - 245c x 100 ; peloila Bohumila Kuerov - 245c x 700

; ilustrovala Helena Zmatlkov - 245c x 700 Pole 100 - hlavn pvodce Pjmen i jmno se zapisuje do $a Role maj podobu psmennho kdu Kontrolujeme v souboru autorit Pklad: 1001#$a apek, Karel, $d 1890-1938 $7 jk01021023 $4 aut

Autority Sprvnou podobu jmna ovujeme peme vdy ve stejn (autoritn) podob Kontrolujeme v souborech autorit NK, ppadn v nrodnch bibliografich a dalch pramenech U enskch jmen (cizinek) nedvme koncovku -ov http://sigma.nkp.cz/F

Personln zhlav kapitola 22 22.2 Volba mezi rznmi jmny 22.3 Volba mezi rznmi formami tho jmna 22.5 Pjmen v zhlav Podrobnji viz pravidla Pseudonymy 22.2B

JEDEN PSEUDONYM pokud jsou vechna dla jedn osoby vydna pod pseudonymem, zvolte pro zhlav pseudonym: 1001# $a Orwell, George NIKOLI: Blair, Eric Arthur Pseudonymy 22.2B NKOLIK BIBLIOGRAFICKCH

IDENTIT dla jednoho druhu pod jednm pseudonymem a dla jinho druhu pod jinm pseudonymem nebo vlastnm jmnem pouijeme podle druhu dla ob zhlav: Bondy, Egon x Fier, Zbynk 22.3B3 jmna psan latinkou a uznvan v esk

form 1000# $a Frantiek z Assisi, $c svat NIKOLI: San Francesco dAssisi 1000# $a Jan Pavel II., $c pape NIKOLI: Joannes Papa II Pjmen se samostatn psanmi sticemi 22.5D pklad

Pedloky, kter jsou soust jmna, vyluujeme z azen 1001# $a <>erotna, Karel, $c star, $d 1564-1636 esk interpretace Pjmen se samostatn psanmi sticemi 22.5D pklad Pokud v nmin jmno zan pedlokou slouenou se

lenem, zan zhlav touto stic: 1001# $a Zur Mhlen, Hermynia, $d 1881-1951 Pjmen se samostatn psanmi sticemi 22.5D pklad U ostatnch nmeckch jmen zan zhlav tou st jmna, kter nsleduje za stic:

1001# $a Goethe, Johann Wolfgang von, $d 1749-1832 22.17. ivotn data osoby ijc ve 20. stolet ijc osoba, rok narozen je znm 1001# $a Dvok, Ji, $d 1923neijc osoba, rok narozen i mrt znm 1001# $a Dvok, Ji, $d 1923-1998 neijc osoba, znm rok narozen

1001# $a Dvok, Ji, $d nar. 1923 neijc osoba, znm rok mrt 1001# $a Dvok, Ji, $d zem. 1998 22.17. ivotn data osoby ijc ve 20. stolet ijc osoby se stejnm rokem narozen 1001# $a Dvok, Ji, $d 1941 led. 10.1001# $a Dvok, Ji, $d 1941 bez. 24.1001# $a Dvok, Ji, $d 1941-

22.17. ivotn data osoby ijc do potku 20. stolet Rok narozen je nejist nebo v rozpt nkolika let 1001# $a Dvok, Ji, $d ca 1823-1898 Rok mrt je nejist nebo v rozpt nkolika let 1001# $a Dvok, Ji, $d 1823-ca 1898

Oba letopoty piblin 1001# $a Dvok, Ji, $d ca 1823-ca 1898 22.17. ivotn data osoby ijc do potku 20. stolet Rok narozen a mrt neznm, znm jen nkter roky innosti 1001# $a Dvok, Ji, $d inn 1823-1838

Rok narozen a mrt neznm, roky innosti neznm, stolet znmo 1000# $a Jan z Prahy, $d 13. stol. 1000# $a Jan z Prahy, $d 12./13. stol. Dla jednoho personlnho autora Personln autor - osoba s hlavn odpovdnost za vytvoen intelektulnho nebo

umleckho obsahu dla Vytvme hlavn zhlav Dla dvou personlnch autor Vytvme hlavn zhlav na toho autora, kter je uveden jako prvn Pro druhho autora vytvme vedlej zhlav

Dla t personlnch autor Vytvme hlavn zhlav na toho autora, kter je uveden jako prvn Pro druhho a tetho autora vytvme vedlej zhlav Nevyznaen hlavn odpovdnost vce ne t autor (korporac)

Pokud u dla se spolenou odpovdnost nem dn osoba ani korporace hlavn odpovdnost za intelektuln nebo umleck obsah dla a zrove jsou uvedeny vce ne 3 osoby nebo korporace, je hlavn zhlav pod nzvem Vytvome vedlej zhlav pro osobu nebo korporaci uvedenou jako prvn Nevyznaen hlavn

odpovdnost vce ne t autor (korporac) Pokud tedy dlo pochz od vce ne 3 osob nebo korporac, kter jsou vyjmenovan, ale u dn nen vyznaena hlavn odpovdnost, zapeme 1. autora nebo 1. korporaci do daj o odpovdnosti s vpustkou a doplnme [et al.] Pro tuto osobu nebo korporaci

vytvome vedlej zhlav Nevyznaen hlavn odpovdnost vce ne t autor (pklad) Pokud jsou na tit. s. jmenovit uvedeni vce ne ti autoi, v dajch o pvodcch uvedeme pouze prvnho s vpustkou a zkratkou [et al.] a pro tohoto autora vytvome vedlej zhlav. Na tit. s. tedy je uvedeno nap.: Napsali K.

ern, I. Filipov, P. Mller, J. Novk daje o pvodcch (245): Nzev dla / napsali K. ern ... [et al.] Vedlej zhlav: ern, Karel (700) Autor a kolektiv Je-li v pramenech popisu uvedeno napsal autor a kolektiv (jmna dalch pvodc nejsou vyjmenovna), je tento autor

hlavnm pvodcem a budeme pro nj tvoit hlavn zhlav (pole 100) Autor a kolektiv Je-li v pramenech popisu uvedeno napsal autorsk kolektiv nebo kolektiv autor pod vedenm (jmna dalch pvodc nejsou vyjmenovna), je tento autor hlavnm pvodcem a budeme pro

nj tvoit hlavn zhlav Kolektiv pod vedenm redaktora, editora tento pvodce m vedlej zhlav, popisujeme pod nzvem Popis pod korporac Korporace je organizace nebo skupina osob identifikovan svm vlastnm jmnem, kter jedn nebo me jednat jako celek

Dla pochzejc od jedn korporace Korporace je organizace nebo skupina osob identifikovan svm jmnem, kter jedn nebo me jednat jako celek Dlo pochz od korporace tehdy, jestlie bylo touto korporac vydno nebo vytvoeno nebo jeho

vydn bylo korporac iniciovno Korporativn zhlav Pokud m bt korporace zvolena pro hlavn zhlav, mus tento dokument pochzet od korporace a zrove mus spadat do nkter ze 6 kategori uveden v AACR, pravidlo 21.1B2: 1. dla administrativnho charakteru 2. prvn, vldn a nboensk dokumenty

3. dla zaznamenvajc kolektivn mylen korporace 4. zprvy o kolektivnch aktivitch 5. vsledek spolen aktivity skupiny 6. kartografick dokumenty Korporativn zhlav stav pro jazyk esk (Akademie vd R) 90 let stavu pro jazyk esk [grafika] : vstava : 6. z - 10. jna 2001, pzem

Klementina . -- Praha : Nrodn knihovna esk republiky, 2001. -- 1 plakt : jednobarev. ; 86 x 69 cm stav pro jazyk esk Akademie vd esk republiky s Nrodn knihovnou R a s Archivem vd R. Vedl. zhl.(msto konn akce) Nrodn knihovna esk republiky Akademie vd esk republiky . Archiv

1. dla administrativnho charakteru Dla administrativnho charakteru zabvajc se korporac samotnou nap. innost, financemi, zamstnanci vron zprvy, adrese len, katalogy sbrek 2. prvn, vldn a nboensk dokumenty

Prvn a nboensk dokumenty: zkony stavy prvn pedpisy soudn rozhodnut nboensk dla 3. dla zaznamenvajc kolektivn mylen korporace Zprvy z komis, vbor, o politice

korporace, oficiln stanoviska korporace k vnjm zleitostem 4. zprvy o kolektivnch aktivitch konference expedice vstavy semine veletrhy

festivaly 5. vsledek spolen aktivity skupiny Hudebn skupiny, orchestry 6. kartografick dokumenty Kdy m korporaci jinou roli ne vydavatelskou nap. vypracovala Kartografie Praha

Pole 110 hlavn korporace Prvn indiktor hodnota 2 v pmm poad, 2. indiktor przdn. Doplnk se pe pmo v $a Pklad: 1102#$a Galerie mladch (Brno, esko)

Pole 111 - akce Prvn indiktor hodnota 2 v pmm poad, 2. indiktor przdn. Msto konn se pe v $c Pklad pi monografickm zpracovn: 1112#$a Semin AS $n (29. : $d 2004 : $c Ostrava, esko)

Pole 111 - akce Pklad pro pokraujc akci monografick zpracovn: 1112#$a CASLIN 2005 $c (Lednice, Beclav, esko) Kad konference m vlastn tma Pozn.: zpis msta v zvorce mus odpovdat souboru autorit

Pole 111 - akce Pklad pro pokraujc akci serilov zhlav: 1112#$a Knihovny souasnosti (konference) Pole 246 variantn nzvy V poli 245 je selekn pouze $a Pokud chceme zapsat nzev sti jako

selekn daj, je teba pout t pole 246 pro variantn nzvy: 24510 $a Djiny Olomouce. $p Holice 24630 $a Holice Pozn.: Nzvy dl od jinch autor se rozepisuj v poli 700 Nzvov daje variantn nzvy Alternativn nzev

Hobit, aneb, Cesta tam a zase zptky (2. st zapisujeme jako variantn nzev do seleknho pole) 24510 $a Hobit, aneb, Cesta tam a zase zptky 24630 $a Cesta tam a zase zptky Nzvov daje variantn nzvy Oblkov nzev, hbetn nzev

24614 $a ; 24618 $a Soubn nzev 24631 $a Nzev sti, vznamn podnzev 24630 $a Pole 246 variantn nzvy 24510 $a Rutina, etina : $b praktick slovnk / $c Pavel Pohlei, Miloslava roufkov

24614 $a Rutina, etina : $b praktick slovnk s novmi vrazy 24618 $a Praktick slovnk ruskoesk a esko-rusk Pklady dl s vce nzvy (ptisky) 1 autor 24510 $a Jablko z klna ; $b Ruce Venuiny ; Jaro, sbohem / $c Jaroslav Seifert 74002 $a Ruce Venuiny

74002 $a Jaro, sbohem Pklady dl s vce nzvy (ptisky) vce autor 24510 $a Poklad / $c Douglas Preston a Lincoln Child. Za trest / Dick Francis. Tanenk / Jeffery Deaver 7001# $a Child, Lincoln 70012 $a Francis, Dick. $t Za trest

70012 $a Deaver, Jeffery. $t Tanenk Unifikovan nzev pole 130, 240 (+730 pro dal vskyt) Je prostedkem propojen vech katalogizanch zznam dla, kter se vyskytuje v rznch podobch (pravy, peklady atd.) a pod rznmi nzvy

Umouje identifikaci dla, pokud se nzev, pod kterm je dlo znmo, li od nzvu popisn jednotky Unifikovan nzev Umouje rozliit vce zznam s totonmi hlavnmi nzvy Pouvejte v souladu s politikou pslun katalogizan agentury http://www.nkp.cz/pages/

page.php3? page=fond_Unif_naz4.htm Unifikovan nzev: pole 240 pklad Pouijeme je tehdy, potebujeme-li zapsat unifikovan nzev a v zznamu u je hlavn zhlav 100, 110 nebo 111 Pklad:

100 1 $a Beethoven, Ludwig van 24010 $a Fidelio. $s Libreto. $l Anglicky Edice Poad pramen popisu pro oblast daj o edici u knih (pedepsan prameny oveny v originlnm anglickm vydn AACR, 2.0B2; esk peklad uvd prameny chybn): 1. Tituln strnka s edic (obvykle protilehl

tituln strnce monografie) 2. Hlavn tituln strnka monografie 3. Oblka (ale pozor - odstraniteln pebal nen pramenem popisu!) 4. Ostatn sti publikace Edice Pokud se v jedn knize vyskytuj rzn varianty nzvu te edice na rznch mstech, podle 1.6.AACR2R se za hlavn

nzev edice zvol nzev uveden v prvnm z pedepsanch pramen popisu (chyb-li, pak nzev z dalho v poad pedepsanch pramen popisu). Varianty nzvu edice z dalch pramen popisu se zapisuj do poznmky. Edice Rozhodnut schvlen Pracovn skupinou pro

jmenn zpracovn dne 24.4.2008 (Dotaz . 363 v databzi katalogizanch dotaz NK). Toto doporuen se povauje za eskou interpretaci AACR2R Vedlej zhlav pro nejednoznan pojmenovan edice a edice se zvislmi nzvy (Uebn texty, Sbornky, Working papers, Teze prac apod.) Vedlej zhlav pro edice eskch vysokch kol a eskch vdeckch stav se zapisuj v poli 810 formou autor/nzev.

Toto doporuen neplat pro pejman zznamy zahranin produkce, dle neplat pro edice spolk, nadac a podobnch typ korporac. Edice Rozhodnut schvlen Pracovn skupinou pro jmenn zpracovn dne 24.4.2008 (Dotaz . 363 v databzi katalogizanch dotaz NK). Toto doporuen se povauje za

eskou interpretaci AACR2R Pole 490 + 800-830 - edice V poli 490 zapisujeme edici tak, jak je uvedena v hlavnm prameni popisu, v polch 800830 ve formalizovan podob Pole 490 + 800 - edice Pklad:

4901#$a Spisy Jana epa ; $v sv. 1 8001# $a ep, Jan, $d19021974. $t Spisy Pole 490 + 800 - edice Zpis edice Spisy brat V poli 490 zapisujte edici jako na knize. Vstupn prvek pro edici Spisy/Sebran spisy brat zapisujte ve formalizovan podob v poli 800 (jmna autor)

s prvnm indiktorem s hodnotou 3 pro jmno rodiny. Pklad: 490 1# $aSpisy brat apk 490 1# $aKarel a Josef apkov - Spisy + 800 3# $aapkovi (rodina).$tSpisy Pole 490 + 810 - edice

4901# $a Vdeck spisy Vysokho uen technickho v Brn. Habilitan a inauguran spisy 8102# $a Vysok uen technick v Brn. $t Vdeck spisy. $p Habilitan a inauguran spisy Pole 490 + 830 - edice 4901#$a Komentovan zkony ;

$v sv. 10 830#0 $a Komentovan zkony (C.H. Beck) 4901#$a Publikace VKOL ; $v 3/2005 830#0 $a Publikace (Vdeck knihovna v Olomouci) Pole 580 - poznmka Reprint:

Obsahuje-li popisovan jednotka reprinty, pi jejm popisu se primrn vychz z daj o novodobm vydn, daje o originlu se zapisuj do poznmky k propojovacm polm a dopln se zhlav autor/nzev (MARC 21) Pole 580 + 700 pklad 1001#$aBarto, Frantiek, $d1837-1906$4aut 24510 $aMoravsk svatba ; $bLe ; Deset rozprav

lidopisnch /$cFrantiek Barto 260 $aVe Zln :$bMuzeum jihovchodn Moravy : $bKrajsk knihovna Frantika Bartoe,$c2007 580 $aReprinty publikac vetn tit. s.: Moravsk svatba. V Praze : F. imek, 1892 -- Le. V Brn : F. Barto a C. Maek, 1902 -- Deset rozprav lidopisnch. V Olomouci : R. Promberger, 1906 70012 $aBarto, Frantiek, $d1837-1906. $tLe 70012 $aBarto, Frantiek, $d1837-1906. $tDeset rozprav lidopisnch

70012 $aMaek, Cyril, $d1868-1929. $tLe Pole 580 + 787 pklad 1001#$aBure, Ivan$7jn19981000372$4aut 24510 $aOfenzivn marketing, aneb, Jak zatoit na konkurenci / $cIvan Bure 24630 $a Jak zatoit na konkurenci 260 $aPraha : $bManagement Press, $c2002. 580 $a1. vyd. vylo pod nzvem Marketing pro firmu v krizi

78718 $tMarketing pro firmu v krizi Pole 787 pklad Pi pouit 1. Indiktoru s hodnotou 0 se generuje poznmka, proto se nevypisuje pole 580. V tom ppad vak musme pidat $i s nvtm: 78708 $i Monografick . k serilu: $t Acta Pruhoniciana, $x 0374-5651

Pole 700 - dal pvodci Pjmen i jmno se zapisuje do $a Role maj podobu psmennho kdu Kontrolujeme v souboru autorit Pklad: 7001#$a apek, Josef, $d 1887-1945 $7 jk01021020 $4 aut Pole 710 dal korporace

Pklad: 7102#$a Galerie mladch (Brno, esko) Prvn indiktor hodnota 2 v pmm poad, 2. indiktor przdn. Doplnk se pe pmo v $a Pole 711 dal akce

Pklad pi monografickm zpracovn: 7112#$a Semin AS $n (29. : $d 2004 : $c Ostrava, esko) Prvn indiktor hodnota 2 v pmm poad, 2. indiktor przdn. Msto konn se pe v $c Pole 740 souvisejc/analytick nzev Pouvme nap. u ptisku.

Pklad: 24510 $a Viov sad ; $b Strek Va / Anton echov 70012 $a echov, Anton Pavlovi, $d 1860-1904. $t Djadja Vanja. $l esky 74002 $a Strek Va Pole 740 je selekn. Pole 765 - nzev originlu Pokud je kniha pekladem a je v n uveden

nzev originlu, zapisujeme tento nzev do pole 765. V $9 je uveden jazyk, do kterho je kniha peloena. Pklady: 7650#$t King Lear $9 esky 7650#$t Romeo and Juliet $9 Slovensky Pole 765 - nzev originlu

V ppad poteby je mon zapsat poznmku do $i. Pklady: 76508$i Nzev anglickho pekladu: $t Art of war $9 esky Tento pklad se tk knihy peloen z anglitiny, akoliv anglitina nebyla jazykem originlu.

Recently Viewed Presentations